Skip to main content
Report chapter, 2013

Uthållighet och avkastning hos sorter av engelskt rajgräs, rajsvingel och rörsvingel.

Halling, Magnus

Abstract

Målsättningen med projektet var att testauthålligheten hos sorter av engelskt rajgräs,rajsvingel och rörsvingelhybrid under fältförhållandei södra och mellersta Sverige föratt kunna ge rekommendationer till lantbrukarna.Ordinarie sortförsöken förlängdesunder perioden 2009-2011 med ett tredjeoch fjärde vallår. Totalt nio försök ingick påfyra olika platser. Avkastning, marktäckningoch skottvikt bestämdes. Resultaten visar attarterna uppförde sig olika i Götaland jämförtmed Svealand. Rajsvingel var betydligt uthålligarei Götaland än i Svealand, men engelsktrajgräs hade lika stor nedgång i avkastning iförsta skörd i de två områdena. Rörsvingeloch rörsvingelhybrid var de två uthålligastearterna med stabilast avkastning över fyravallår, med det fanns sortskillnader inomrörsvingelhybriden. Rörsvingelhybriden Hykorhade stor variation i uthållighet i Svealand.Marktäckning och mängden levande skottpå våren var ett bra sätt att mäta vinterskadornaoch beståndets tillväxtpotential.

Published in

Fältförsöksverksamheten i animaliebältet
2013, pages: 67-76
Book title: Sverigeförsöken 2012. Försöksrapport Animaliebältet. Resultat från regionala växtodlingsförsök utförda i Jönköping, Kalmar Kronoberg, Blekinge, Gotland och Halland
Publisher: Animaliebältet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Crop Production Ecology

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/53844