Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2013

Jordartsinformation nödvändigt för modellering av kväve och fosfor : Exempel med FyrisNP-modellen i Stigfjordens och Kungsbackafjordens avrinningsområden

Widén Nilsson, Elin; Markensten, Hampus; Orback, Caroline; Djodjic, Faruk

Abstract

Källfördelningsmodellen FyrisNP har satts upp för Stigfjorden och samt de två åarna Hovmanneån och Torpaån som mynnar i Kungsbackafjorden. Nationellt tillgängliga data har kompletterats med lokal information om bland annat vattenkemi i mindre vattendrag och inventeringar av enskilda avlopp. Effekten av olika åtgärdsscenarier har beräknats. Målgruppen har varit personal från de berörda kommunerna och länsstyrelserna. Resultaten visar att kompletterande information om åkermarkens jordart behövs för att förbättra modelleringsresultatet framöver.

Published in

Publikation - Länsstyrelsen Västra Götaland
2013, number: 2013:79
Publisher: Hav möter Land, Länsstyrelsen i Västra Götalands län