Skip to main content
Report chapter, 2014

Käringtand i vallen förbättrar proteinförsörjningen

Eriksson, Torsten; Jansson, Jan; Nilsdotter-Linde, Nilla

Abstract

Käringtand odlas som vallväxt i stora delar av världen. Den har i utländska försök gett förbättrad proteinförsörjning och produktion hos mjölkkor och andra idisslare genom sitt innehåll av kondenserade tanniner som minskar proteinets våmnedbrytbarhet. Två år i följd gjordes mjölkkoförsök vid Kungsängens forskningscentrum för att undersöka om några sådana effekter finns under svenska förhållanden, där odlingsklimat, nödvändigheten av att odla käringtand i blandvallar och utspädning med en stor kraftfoderandel ger låg halt av kondenserade tanniner i foderstaten. Blandensilage med likvärdiga råprotein- och NDF-halter (161 respektive 385 g/kg ts) bestående av engelskt rajgräs och antingen käringtand eller vitklöver utfodrades tillsammans med kraftfoder på en nivå nära fri tillgång. Båda foderstaterna gav en positiv energibalans men var AATbegränsade enligt både AAT/PBV-systemet och systemet NorFor. Käringtandfoderstaten gav tendens (P = 0,06) till 0,8 kg större mjölkproduktion per dag och både högre mjölkproteinhalt och 36 g större mjölkproteinproduktion per dag (P < 0,01 för båda). Den ökade mjölkproteinproduktionen var i samma storleksordning som den förbättrade AAT-tillförseln med käringtand (48 g/dag). Sänkt smältbarhet av råprotein med käringtand uppvägdes mer än väl av minskad våmnedbrytbarhet, så att slutresultatet blev ett nettotillskott av våmskyddat, smältbart råprotein. Resultaten visar att käringtand i svenska mjölkkofoderstater har positiva effekter på proteinförsörjningen.

Keywords

Kondenserade tanniner, idisslare, proteinnedbrytning, smältbarhet, energi, mjölkavkastning, Lotus corniculatus

Published in

Report from the Department of Crop Production Ecology (VPE)
2014, number: 18, pages: 81-84
Book title: Vallkonferens 2014
ISBN: 978-91-576-9200-9
Publisher: Institutionen för växtproduktionsekologi, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Nutrition and Management
Jansson, Jan
The Rural Economy and Agricultural Societies
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Crop Production Ecology

UKÄ Subject classification

Animal and Dairy Science
Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/56371