Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2014Open access

Filtermaterial mot kemikalieläckage

Hansson, Torbjörn; Löfkvist, Klara; Svensson, Sven-Axel; Stenström, John; Bergström, Lars; Hallgren, Sunita

Abstract

I denna studie har tre material med kemikalieadsorberande egenskaper undersökts. Resultaten visar på att undersökta material har stor potential som filter mot oönskade kemikalieläckage och skulle i lämplig utformning och användning kunna förhindra punktutsläpp från växthus och hårdgjorda ytor.

Keywords

filtermaterial; kemikalieläckage; växthus

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2014, number: 2014:8
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet