Skip to main content
Report, 2014

Mikrobiologiska faror i grönsakskedjan under primärproduktion

Alsanius, Beatrix

Abstract

Under de senaste åren har utbrott av magsjukor relaterade till frukt och grönsaker ökat globalt. Kontaminering kan ske i hela det komplexa produktionsnätverket. Då många frukter och grönsaker konsumeras direkt, d.v.s. rå utan uppvärmningssteg och kontaminering som skett i ett tidigare i produktionskedjan inte kan tvunget kan åtgärdas i ett senare skede, är förebyggande åtgärder under primärproduktionen väsentliga. Föreliggande litteratursammanställning är ett led i att säkra hygien under primärproduktion av frukt och grönsaker och har delfinansierats av Jordbruksverket inom ramen för stöd till insatser på livsmedelsområdet (Diarienummer 19-666/12). Avsikten med denna skrift är att beskriva sambandet mellan odlingsresurser samt -åtgärder och mikrobiologiska faror under primärproduktion utifrån vetenskaplig litteratur att identifiera kritiska moment samt att identifiera kunskapsluckor.Sammanställningen väljer en dubbel ansats då den å ena sidan utgår ifrån mikrobiologiska faror (bakterier, virus, protozoa) av betydelse för primära produktionssystem för frukt, bär och grönsaker (inkl. örter och groddar) och å andra sidan belyser växten som ett habitat för mikroorganismer. Det är mikrobiologiska faror som står i första rummet när enskilda odlingsresurser (personal, mark/odlingssubstrat, organiskt gödsel, vatten), åtgärder (hygien, gödsling, bevattning, kulturens hälsostatus/växtskydd) och odlingssätt presenteras. I och med att rapporten är skriven för en bred målgrupp över hela produktionsnätverket för frukt och grönt (inkl. distribution och handel), har det getts ett större utrymme åt vissa grundläggande odlingsresurser och -åtgärder.

Keywords

frukt, friland, grönsaker, internalisering, livsmedelshygien, odling, primärproduktion, tarmsmitta, trädgårdskulturer, växtens mikrobiologi, växthus

Published in


ISBN: 978-91-87117-73-2
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Biosystem och teknologi, Box 103

UKÄ Subject classification

Other Veterinary Science
Horticulture
Food Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/56588