Skip to main content
Report, 2014

Långsiktig skoglig planering med hänsyn till produktion, ekologi, rekreation och rennäring i Vilhelmina kommun

Nilsson, Hilma; Öhman, Karin

Abstract

I dagens skogspolitik ska sociala och ekologiska mål vägas lika tungt som produktionsmål. För att säkert veta att skogsbruket anpassas efter dessa mål är det viktigt att i ett tidigt planeringsskede välja en, för målen, lämplig skötsel. Denna arbetsrapport fokuserar på att beskriva de skogliga mål som finns för olika intressegrupper för Vilhelmina kommuns skogsinnehav samt påvisa den framtida effekt olika målsättningar kan ha på skogarnas tillstånd. Som en del i detta jämförs även resultatet från en målanpassad skötselplan med det tillstånd skogarna befinner sig i idag. För att undersöka vilka skogliga kriterier som är av särskilt intresse har deltagande planering använts där intressen rörande produktion, ekologi, rekreation och rennäring har representerats av en grupp på totalt nio personer. Baserat på givna preferenser har totalt 28 olika skötselplaner rangordnats beroende hur väl de svarat för olika mål. Genom denna rangordning har det gått att se hur olika mål påverkar varandra.

Keywords

målanpassad skötselplan; renskötsel

Published in

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
2014, number: 423
Publisher: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Nilsson, Hilma
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management

UKÄ Subject classification

Forest Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/60366