Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2012Open access

Inventering av hybridlärkplanteringar i Götaland och Bergslagen

Johansson, Ulf; Karlsson, Bo; Larsson-Stern, Marie; Krook, Michael; Wang, Liying

Abstract

En inventering av 44 lärkplanteringar inom Sveaskogs marknadsområden Götaland och Berglagen utfördes under år 2011. Syftet med inventeringen var (1) att beskriva etableringsresultatet i lärkplanteringar från åren 2000 till 2010 och (2) att identifiera objekt för långsiktiga odlingsförsök med lärk. Inventeringen utfördes som en systematisk cirkelprovytetaxering i lärkplanteringar som slumpvis utvaldes från Sveaskogs indelningsregisterdatabas. Planteringarnas medelareal var 3 ha och medelståndortsindex T25 respektive G29. Antalet lärkplantor på de inventerade objekten uppgick i medeltal till 1509 pl/ha och antalet huvudplantor av andra trädslag till 375 pl/ha. Det var inget samband mellan antalet etablerade lärkplantor och planteringarnas storlek. Sammantaget hade de inventerade lärkplanteringarna överlag en med avseende på plantantal acceptabel slutenhet och jämnhet. Medelhöjden för lärkplantorna var 3,7 m och den ökade med drygt 1 m per år under den första 10-årsperioden efter plantering. Det fanns inget samband mellan lärkplantornas etablering och ståndorternas bördighet. Skadenivån var genomgående hög i planteringarna och endast drygt 20 % av lärkarna var oskadade. Den dominerande skadeorsaken var olika typer av viltskador vilket registrerades på nästan 60 % av lärkarna. Drygt 90 % av viltskadorna klassades emellertid som obetydliga eller lätta. De bedömdes inte riskera plantornas överlevnad men innebar risk för förluster genom försämrad virkeskvalitet. I planteringarna registrerades något av kvalitetsfelen krök, dubbeltopp och sprötkvist på 43 % av lärkplantorna. I samband med inventeringen identifierades 21 lärkplanteringar med angränsande och likåldriga tall- och granföryngringar som var möjliga för framtida etablering av odlingsförsök med lärk.

Published in

Arbetsrapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
2012, number: 45
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap