Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2013

Utvärdering av SMED-HYPE : Utvärdering av beräkningar i och resultat från SMED-HYPE

Tengdelius Brunell, Johanna; Gustavsson, Hanna; Axén Mårtensson, Jenny; Djerv, Henrik; Widén Nilsson, Elin; Westerberg, Ida

Abstract

Belastningsberäkningar, för kväve (N) och fosfor (P), görs via SMED:s beräk-ningsverktyg TBV (Tekniskt Beräkningssystem Vatten) i samband med den perio-diska rapporteringen PLC (Pollution Load Compilation). Den nyutvecklade mo-dellen SMED-HYPE beräknar avrinning och retention, vilka ska levereras till TBV under nästkommande rapportering, PLC6. Med SMED-HYPE möjliggörs beräk-ningar av avrinning och retention av N och P på vattenförekomstsskala samtidigt som spårbarheten i tidigare rapporteringar bibehålls i och med att markläckaget beräknas likt tidigare metodik. Syftet med denna studie var att utföra en teknisk validering och en resultatmässig utvärdering av SMED-HYPE. Den tekniska valideringen syftade till att säkerställa att modellen fungerar tekniskt sett med avseende på sin hantering av näringsämnen. Den resultatmässiga utvärderingen gjordes utifrån en preliminär kalibrering där en tillfällig modelluppsättning som bygger på S-HYPE 2012 användes. Resultatutvär-deringen redovisas för fyra huvudavrinningsområden. För kalibreringen användes tre områden, placerade i olika delar av Sverige, Öreälven i norr, Mörrumsån i syd-ost och Rönne å i sydväst, utvalda för att representera geografiskt spridda områden. Dessutom användes Emån som ligger i sydost för att göra en, utifrån förutsättning-arna, oberoende validering. En kalibrerings- och utvärderingsmetodik togs fram och användes under projektets gång. Metodiken, tillsammans med framtagna verktyg (statistiska mått, hantering av osäkerheter i observationer och program för visuell redogörelse), är tänkta att användas under PLC6. Vid den tekniska valideringen utfördes omfattande tester för att kontrollera SMED-HYPE:s kod och de programmeringsrutiner som sammanställer läckagekoefficien-ter för markläckage. Efter att den tekniska valideringen utförts finns det inga kända fel i modellen. Resultaten från modellutvärderingen, visade på modellens förmåga att simulera vattenföring och koncentration av näringsämnen i de fyra huvudavrin-ningsområdena. De gör det möjligt att utvärdera hur kalibreringen bör genomföras i SMED-HYPE och i PLC6 samt att bedöma modellens förmåga att simulera upp-mätta värden under olika förutsättningar.

Published in

Rapportserie SMED
2013, number: 140
Publisher: Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

  Associated SLU-program

  Eutrophication

  UKÄ Subject classification

  Other Computer and Information Science
  Geochemistry
  Oceanography, Hydrology, Water Resources

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/61633