Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2014Open access

Screening av perfluoralkylerade ämnen och flamskyddsmedel i svenska vattendrag

Ahrens, Lutz; Ribéli, Erik; Josefsson, Sarah; Gustavsson, Jakob; Nguyen, Minh Anh; Wiberg, Karin

Abstract

Syftet med projektet var att studera förekomst av perfluoralkylerade ämnen (PFASs) samt relativt nya flamskyddsmedel (FRs) i svenska vattendrag. Vi provtog på 44 platser (totalt 41 vattendrag) och bestämde innehållet av PFASs (alla platser) och FRs (25 platser). Av de 12 utvalda FRs, kunde 3 kvantifieras. TCIPP var det klart dominerade ämnet med en halt på upp till 3900 ng L-1 (Fyrisån). 2,4,6-TBP uppvisade högre halter i åar i södra Sverige. Vattendragen med de högsta av σFRs var Fyrisån och Norrström. Den totala belastningen på östersjön av σFRs uppskattades till 38 kg dag-1, där ångermanlandsälven och Norrström stod för de största bidragen. Det ska noteras att i dessa belastningssiffror ingår inte äldre FRs med omfattande historisk användning, t.ex. PBDE. Totalt 13 av 25 de analyserade PFASs kunde kvantifieras. Medelvärdet av σPFASs i alla vattendrag var 9,5 ng L-1, och de högsta medelhalterna uppmättes för PFBS och PFHxS (~2 ng L-1). Det sammanlagda utflödet av σPFASs uppgick till 3,2 kg dag-1. PFOS överskred miljökvalitetsnormen på 0,65 ng L-1 (årligt medelvärde; AA-EQS; 2013/39/EU) på 12 av 44 platser.Den här fältstudien baseras på en provtagningskampanj med ögonblicksprovtagning, och därför ska alla rapporterade värden tolkas med försiktighet. Verifikation av höga resultat och mer detaljerade studier på platser med förhöjda värden rekommenderas. Studien pekar också på att uppströmsmätningar är nödvändiga för att finna viktiga föroreningskällor.

Keywords

PFASs; PFOS; flamskyddsmedel; flodmynningar; perfluoralkylerade ämnen; screening; svenska vattendrag

Published in


Publisher: Naturvårdsverket