Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2014

Mellanskarven i Roxen : förändringar i fisksamhället och mellanskarvens (Phalacrocorax carbo sinensis)föda

Boström, Maria; Öhman, Kristin

Abstract

Strax norr om Linköping, i Östergötlands län, ligger sjön Roxen (58°30'38"N 15°40'45"E). Roxen är en fiskrik sjö med god ekologisk status som historiskt sett varit viktig för fiskerinäringen. Fisksamhället i Roxen har emellertid förändrats genom åren, och skarvens predation har utpekats som en av orsakerna. De första mellanskarvarna (Phalacrocorax carbo sinensis) började häcka i Roxen 1992 och populationen ökade snabbt i antal varpå yrkesfiskets fångster också minskade. I de kommersiella fångsterna och provfisken har det konstaterats att fisksamhället har skiftat mot en dominans av karpfiskar och individer av mindre storlekar. Både övergödning och yrkesfiske tycks ha bidragit till detta skifte, men under senare tid, baserat på provfiskena sedan 2001, har även andelen små fiskindivider minskat i antal. Genom att undersöka skarvens födoval under 2013 kunde det konstateras att de mindre storlekarna av abborre (Perca fluviatilis) och gers (Gymnocephalus cernuus) är de som framför allt äts av skarven, och skarven skulle möjligen kunna vara den huvudsakliga orsaken till att andelen fiskar som uppnår reproduktiv ålder är liten. Av de storlekar på fisk som både skarven och yrkesfisket konkurrerar om identifierades en direkt konkurrens om abborre och foderfisk (diverse karpfiskar i alla storlekar). Ser man till det totala hållbara uttaget av fisk ur sjön i biomassa (d.v.s. uttaget av en viss mängd fisk i vikt utan att det medför negativa effekter på fisksamhället), baserat på fosforhalter, äter skarven 7.5 kg fisk per hektar, vilket är mer än det rekommenderade uttaget som ligger mellan 3-6 kg per hektar. I jämförelse uppnådde yrkesfisket fångster bara 0.85 kg per hektar. Historiskt har det skett utsläpp av fisk i sjön för att förbättra bestånden. Genom att märka fisk som släpps ut i sjön och leta efter märken i skarvkolonier kunde en dödlighet på utsläppt fisk i sjön på över 10 % på gös (Sander lucioperca) konstateras från skarv. Dödligheten på abborre var 8 % och på ål (Anguilla anguilla) 3 %. Så länge skarvpredationen är över det rekommenderade uttaget av fisk ur sjön bör man kanske diskutera effektiviteten på gösutsättningarna som förvaltningsmetod för att få tillbaka ett hållbart gösbestånd. I och med att fosforhalterna i sjön har sänkts, och därmed övergödningen minskat, och fiskets fångster är små (på grund av fiskerestriktioner och yrkesfiskets små fångster) föreslås en minskning av födosökande skarvar i sjön till en nivå där skarvpredationen understiger det rekommenderade totala uttaget av fisk ur sjön. Detta för att i framtiden uppnå ett fisksamhälle som ger ett hållbart yrkes- och fritidsfiske.

Keywords

mellanskarv; phalacrocorax carbo sinensis; skarv

Published in

Aqua reports
2014, number: 2014:10
ISBN: 978-91-576-9259-7
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges Lantbruksuniversitet