Skip to main content
Report, 2006

Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjärden 2005

Sonesten, Lars

Abstract

Vattenkvaliteten i Mariestadsfjärden är i högre grad påverkad av omgivningen än vattnet i Storvänern, vilket åter??speglas i fjärdens vattenkemiska sammansättning, samt artsamman??sättningen och tätheterna av bottendjur på fjärdens djupbottnar. Lokalt påverkas vattnet bl.a. av Tidans utlopp i fjärden, samt vattnet från Mariestads avloppsreningsverk. Fjärdens jämförelsevis ringa vattendjup och långsamma vattenomsättning bidrar till skillnaderna mellan fjärden och det öppna vattnet i Storvänern. Totalfosforhalten i Mariestads??fjärden har, liksom i Storvänern, i genomsnitt varit låg de senaste åren, medan totalkväve??halterna har varit höga i båda områdena. De totala individtätheterna av bottendjur var höga, vilket har varit normalt under senare år. Bottendjursammansättningen var förhållandevis normal med av??seende på både individantal och biomassor. Artsammansättningen under 2005 tyder på inga eller obetydliga effekter av miljöpåverkan, men mellanårsvariationen kan dock vara mycket stor, vilket gör det vanskligt att dra slutsatser på resultat från enstaka år. Även i år påträffades den rödlistade dagsländelarven Ephemera glaucops i den nordöstra delen av fjärden. Arten har förövrigt endast påträffats sporadiskt vid ett fåtal platser i landet, bl.a. vid samma plats vid undersökningarna 2002 och 2004.

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys
2006, number: 2006:14
Publisher: Institutionen för miljöanalys, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Environmental Assessment

Associated SLU-program

Lakes and watercourses
Eutrophication
Biodiversity
Acidification
Cross-programme

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Fish and Aquacultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/6257