Skip to main content
Report, 2014

Häckande fåglar på jordbruksmark utmed Botniabanans olika dragningsalternativ mellan Nyland och Umeå : inventeringen 2002

De Jong, Adriaan

Keywords

Fåglar, Infrastruktur, Revirkartering, Botniabanan, BDACI study

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö)
2014, number: 2014:13
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Fish and Wildlife Management
Ecology
Zoology
Environmental Management

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/63219