Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2014Open access

Häckande fåglar på jordbruksmark utmed Botniabanans olika dragningsalternativ mellan Nyland och Umeå : inventeringen 2004

De Jong, Adriaan

Keywords

Fåglar, Infrastruktur, Revirkartering, Botniabanan, BDACI study

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö)
2014, number: 2014:15
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö