Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2014Open access

Kvalitetssäkring av frukt- och bärväxter : ett hållbart system för utvärdering och dokumentation av växtmaterial för plantskola och fritidsodling

Svensson, Birgitta; Rumpunen, Kimmo; Nilsson, Elisabet; Holm, Gunnel; Wallin, Erika; Sidblad, Solveig; Isaksson, Ann-Kristin

Abstract

Projektet har genomförts som ett partnerskapsprojekt där vi dragit nytta av olika deltagares kompetens och resurser. Partners har varit Elitplantstation-en, E-planta, Fritidsodlingens Riksorganisation, Hushållningssällskapet Rådgivning Nord, HIR Malmöhus samt SLU. Syftet med projektet har varit att tillhandahålla ett modernt växtsortiment som är kvalitetssäkrat och som svarar mot de krav som plantproducenter och olika växtanvändare har. Vik-tiga mål i projektet har varit att ta fram ett hållbart system för att utvärdera nya frukt- och bärväxter, utarbeta ett protokoll för utvärdering av växtegen-skaper, genomföra en analys av befintligt sortiment, insamla och påbörja utvärdering av nytt intressant växtmaterial samt kommunicera verksamhet och resultat med producenter, handel och växtanvändare. Resultaten visar att det finns ett stort behov av att förnya sortimentet och omfattningen av det insamlade växtmaterialet tyder på att det finns goda utsikter att hitta bra och intressant material av frukt- och bär-sorter som passar för svenskt klimat. Modellen för införande av nytt växtmaterial inom frukt- och bär i Sverige omfattar insamling, testodling, dokumentering, utvärdering och information.

Keywords

fruktsorter; bärsorter

Published in

ISBN: 978-91-87117-83-1
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet