Skip to main content
Report, 2014

Design av on-line transflektanscell för mätning av turbida material

Nyström, Josefina; Mossing, Torgny; Geladi, Paul

Abstract

En snabb och tillförlitlig teknik för att följa ändringar in en procesström är spektroskopi, i synnerhet nära infraröd (NIR). Online NIR-spektroskopi utförs med transmission (på homogena klara vätskor) eller med reflektion (på heterogena fasta material). För turbida vätskor behövs en prob som kan mäta integrerande över stora ytor och med olika inträngningsdjup i vätskan. Vi konstruerade en sådan prob och testade dess egenskaper med hjälp av statistisk försöksplanering och multivariat data analys. En jämförelse gjordes även med en kommersiell prob. Mejeriavfall som går till anaerob rötning är en typisk turbid vätska utan reproducerbara egenskaper. För att simulera mejeriavfallets turbiditet användes lösningar av reproducerbara mängder mjölkpulver. Som testfaktorer användes 1) olika mängder turbiditet (mjölkpulver koncentration), 2) temperatur och 3) mängden analyt. Jämförelsen av proberna visar att den konstruerade proben har nästan samma egenskaper som den kommersiella och att den går att använda för olika slags at-line och on-line process mätningar. Skillnaden är att den kommersiella proben är ämnad för immersion i vätskan medan den nya proben är till för mätning genom ett fönster i en vätska som blir pumpad. Försöksplaneringen ger en bra insyn i vilka faktorer som är viktiga för en stabil och reproducerbar mätning.

Keywords

Spektroskopiska tekniker

Published in

Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
2014, number: 2014:19
Publisher: Institutionen för skogens biomaterial och teknologi, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Biomaterials and Technology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Biomaterials and Technology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Biomaterials and Technology

UKÄ Subject classification

Forest Science
Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/63305