Skip to main content
Report, 2014

Övervakning av vårrastande gäss, svanar och tranor i Norrbottens och Västerbottens kustland 2012

De Jong, Adriaan

Abstract

Stora mängder gäss, svanar och tranor rastar om våren på jordbruksmarkerna längs norra norrlandskusten. I denna rapport redovisas första årets resultat från ett nytt övervakningsprogram finansierat av Trafikverket Region Nord och länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten. Studien bygger vidare på räkningarna som genomförts sedan 2004. Samtliga arter gäss, svanar och tranor räknades varannan dag inom fyra undersökningsområden (Umedeltat, Brånsjön, Skellefteå och Luleå), var och ett uppdelat i ett antal delområden. Varje delområde räknades och bokfördes separat. Fåglarnas räknades under dagtid då de söker föda eller vilar på jordbruksfälten. Förekomsten av taiga- och tundrasädgäss studerdeas särskilt med hjälp av sädgåsexperten Thomas Heinicke, Tyskland. Resultaten av årets räkningar visar att det under perioden 25 mars - 6 maj fanns mer än 2000 individer av de berörda arterna inom studieområdet medan antalet var cirka 10 000 individer mellan 16 och 26 april. I Umedeltat räknades 68% av alla dessa fåglar, kring Skellefteå och Luleå cirka 12% vardera. Brånsjön är en blygsam rastlokal i jämförelse med de övriga men kunde ändå husera upp till ett tusental fåglar samtidigt. De olika arterna var ojämnt fördelade över de fyra undersökningsområdena. Sångsvanar och kanadagäss rastade i huvudsak i Umedeltat medan tranor var särskilt talrika kring Skellefteå. Grågäss var generellt fåtaliga medan sädgässen utgjorrde ett betydande inslag inom alla områden och var efter sångsvanen den talrikaste arten. Andelen tundrasädgäss bland sädgässen var betydande, speciellt senare på säsongen och då speciellt kring Luleå. Även i Umedeltat observerades dock upp till ett tusen rastande tundrasädgäss samtidigt.

Keywords

Gås, Sångsvan, Trana, Flyttning, Rastlokal

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö)
2014, number: 2014:51
Publisher: Institutionen för vilt, fisk och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies

UKÄ Subject classification

Zoology
Evolutionary Biology
Fish and Wildlife Management
Ecology
Behavioral Sciences Biology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/63416