Skip to main content
Report, 2014

Övervakning av vårrastande gäss, svanar och tranor i Norrbottens och Västerbottens kustland 2013

De Jong, Adriaan

Abstract

Stora mängder gäss, svanar och tranor rastar om våren på jordbruksmarkerna längs norra norrlandskusten. I denna rapport redovisas andra årets resultat från ett övervakningsprogram finansierat av Trafikverket Region Nord och länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten. Studien bygger vidare på räkningarna som genomförts sedan 2004. Samtliga arter gäss, svanar och tranor räknades varannan dag inom fyra undersökningsområden (Umedeltat, Brånsjön, Skellefteå och Luleå), var och ett uppdelat i ett antal delområden. Varje delområde räknades och bokfördes separat. Fåglarnas räknades under dagtid då de söker föda eller vilar på jordbruksfälten. Förekomsten av taiga- och tundrasädgäss studerades särskilt med hjälp av sädgåsexperten Thomas Heinicke, Tyskland. Totalt inräknades närmare 38 tusen individer (mot närmare 127 tusen våren 2012). Fler än 2000 individer av de berörda arterna per dag räknades in endast under perioden 20 april - 2 maj, en mycket kortare period än 2012 (25 mars - 6 maj). De totala dagssummorna nådde under våren 2013 aldrig över 6000 individer medan det räknades som mest 11659 individer i 2012 (22 april). Dessa låga antal (speciellt för Umedeltat) kan med all sannolikhet förklaras av den sena våren söder om och avsaknaden av bromsande förhållanden norr om studieområdet. Detta i kombination med stora arealer oskördade sädesfält och riklig förekomst av svämpölar på jordbruksmarkerna i hela kustlandet. I Umedeltat räknades 33% av fåglarna (68% i 2012), kring Brånsjön och Skellefteå cirka 15% vardera medan Luleå ledde med 37%. Högsta antalet sädgäss som räknades kring Brånsjön var i år nästan lika högt som i Umedeltat: 984 mot 1090. De olika arterna var ojämnt fördelade över de fyra undersökningsområdena. Merparten (46%) av sädgässen räknades kring Luleå medan Umedeltat stod för endast 19%, vilket var mindre än andelen för Brånsjön (24%). Sångsvanar och kanadagäss rastade i huvudsak i Umedeltat medan tranor i huvudsak nyttjade markerna kring Brånsjön och Skellefteå. Grågäss utgjorde 20-40 % av alla inräknade fåglar inom alla undersökningsområden utom Brånsjön där andelen var knappt 11 %. Andelen tundrasädgäss bland sädgässen var betydande (över 80%), speciellt senare på säsongen och då speciellt kring Luleå. Även i Umedeltat observerades dock upp till drygt 300 rastande tundrasädgäss samtidigt och mot slutet av sträckperioden (27 april) utgjorde tundrasädgäss 40% av sädgässen i Umedeltat.

Keywords

Gås, Sångsvan, Trana, Flyttning, Rastlokal

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö)
2014, number: 2014:52
Publisher: Institutionen för vilt, fisk och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies

UKÄ Subject classification

Fish and Wildlife Management
Evolutionary Biology
Zoology
Behavioral Sciences Biology
Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/63417