Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2014Open access

Lantbrukares psykosociala arbetsvillkor, psykiska hälsa och stress i ett svenskt och internationellt perspektiv : kunskapssammanställning

Lunner Kolstrup, Christina

Abstract

Lantbrukare ställs inför många krav och stressorer i sitt dagliga arbete och dessa verkar vara gemensamma oberoende av land och kultur. Lantbrukare kan uppleva att det ställs höga krav på dem med avseende på ett fysiskt krävande arbete, bra produktionsresultat, stabil ekonomi samt ett medvetet samhälls- och miljöansvar. Dessutom är lantbruksföretag starkt beroende av många yttre förhållanden, som till exempel väder, fluktuerande marknader och regleringar från statliga myndigheter. Andra yttre faktorer som lantbruksföretag kan påverkas av kan vara sjukdomsangrepp på djur och växter, skatter och avgifter relaterat till lantbruksproduktionen och negativa samhällsattityder till lantbruket i största allmänhet. Lantbrukarna kan ha få eller inga möjligheter att påverka och kontrollera dessa yttre villkor, krav och förväntningar. Höga arbetskrav och förväntningar i kombination med låg kontrollmöjlighet och brist på socialt stöd kan leda till en dålig psykosocial arbetsmiljö, ökade stressnivåer, psykisk ohälsa, depression och, i värsta fall, självmord. Tillgången till företagshälsovård för lantbrukare med psykiska problem eller ohälsa är olika och starkt beroende av var i landet eller i världen som de bedriver sina företag. I dagsläget är det dock ofta i första hand upp till den enskilde lantbrukaren och anhöriga att hantera de psykiska påfrestningar och stress, som kan vara av kortare eller längre varaktighet. I denna sammanställning har vetenskaplig litteratur om psyko-sociala arbetsvillkor, psykisk hälsa/ohälsa, stress, depression och självmord bland lantbrukare, anställda och familjemedlemmar granskats i ett svenskt och internationellt perspektiv.

Keywords

Lantbruk; Jordbruk; Lantbrukare; Psykisk arbetsmiljö; Mental hälsa; Stress; Depression; Självmord

Published in

ISBN: 978-91-87117-89-3
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

    UKÄ Subject classification

    Agricultural Occupational Health and Safety
    Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/63526