Skip to main content
Report, 2014

Mätning av Chemical Oxygen Demand i avloppsvatten från cellulosaindustrin

Nyström, Josefina; Mossing, Torgny; Geladi, Paul

Abstract

Industrin producerar stora mängder avloppsvatten som kräver rening innan utsläpp till omgivningen. Vanligtvis behandlas materialet i avloppsvattnet med en aktiv bakteriell process vilket i slutändan resulterar i bildandet av slam. Dock är den bakteriella processen lätt att störa vilket gör det väsentligt att både kontrollera ingående material samt vad som sker inne i reningsanläggningen. En av de mer betydande faktorerna är mängden ingående organiskt material (mätt som kemisk syreförbrukning, COD) då denna kräver syre vid nedbrytning. Det laborativa förfarandet som oftast tillämpas för mätning av COD är emellertid tidskrävande. Syftet med den aktuella studien är därför att undersöka om det är möjligt att använda nära-infraröd (NIR) spektroskopi för att istället få en kontinuerlig och icke-laborativ kontroll av processvattnet. Arbetet bestod i två delstudier, den första var utförd off-line, medan den andra utfördes on-line för att verifiera metodens tillämpbarhet i verklig processmiljö. Ett NIR-instrument från PulpEye, Örnsköldsvik, användes vid båda delstudierna. Resultaten visade att NIR-spektroskopi har goda möjligheter att ersätta traditionell mätteknik men att försöken måste ske under en längre tid för att öka metodens tillförlitlighet.

Published in

Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
2014, number: 2014:5
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogens biomaterial och teknologi

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Biomaterials and Technology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Biomaterials and Technology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Biomaterials and Technology

UKÄ Subject classification

Analytical Chemistry

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/63531