Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2014Open access

Hållbar arbetskraft på friland : resultat och rekommendationer angående belastningsergonomin vid manuellt skördearbete

Lavesson, Lillian; Pinzke, Stefan

Abstract

Det är väl känt från olika delar av världen att det manuella arbetet i lantbruket är förknippat med belastningsergonomiska problem. Det saknas dock kunskap om hur den ergonomiska situationen ser ut i svensk frilandsodling. En enkätundersökning genomfördes därför till samtliga odlare av köksväxter (760) och jordgubbsodlare (377) i Sverige. Ca en fjärdedel av arbetsgivarna kände till att deras personal hade fysiska besvär, framförallt i ryggen av det manuella skördearbetet. Odlarna av köksväxter beskrev försök till arbetsväxling och arbetsrotation för att minska den ensidiga belastningen men vid jordgubbsplockning fanns få arbetsuppgifter att växla emellan. Förutom enkätundersökningen genomfördes fältstudier hos fem odlare där också det manuella arbetet på friland videofilmades. Videofilmning genomfördes för att registrera arbetsställningar i olika arbetsmoment vid skörd av broccoli, blomkål, isbergssallat samt jordgubbar. Analysen av filmerna visade att djupa ryggböjningar framåt förekom frekvent och att arbetsmetod och odlingssätt hade en avgörande inverkan på ryggbelastningen. Ryggbelastningen reducerades till hälften om köksväxterna som skördades lades på transportband i bra arbetshöjd istället för om arbetstagaren bar med sig en låda på fältet. Vid jordgubbsplockning reducerades ryggbelastningen mest om odlingssättet var i krukor på ca 1100mm höjd jämfört med odling på bädd eller direkt på marken. Vid de två sistnämnda odlingssätten sitter arbetstagaren på maximalt böjda knän vilket även ger en alltför hög belastning på knälederna liksom en låst arbetsställning med böjd och vriden rygg och ibland även arbetsrörelser med armar ut från kroppen. Ibland observerades arbetstagaren att stå djupt framåtböjd med raka ben och plocka jordgubbar eller skära av köksväxter, vilket innebar hög ryggbelastning med risk för skadlig inverkan. Vid fältstudierna observerades att arbetstagaren bar de plockade jordgubbarna till en uppsamlingsplats. Upp till en tredjedel av arbetstiden kunde utgöras av denna transport, vilket kan ses som en typ av arbetsväxling. Filmerna visade att arbetstagare spontant valde olika arbetssätt vilka inte alltid var de bästa ur belastningssynpunkt. Anpassad belastningsergonomisk utbildning kan ge ökad medvetenhet hos arbetstagarna vilket skulle kunna minska deras fysiska belastning. Var fjärde odlare önskade få tillgång till sådan specifik utbildning och information till arbetstagarna. Användning av arbetshjälpmedel liksom av bra skyddsutrustning har stor betydelse för att reducera den fysiska belastningen. Det är även nödvändigt med utveckling av odlingssätt, arbetsmetoder och arbetsupplägg då det i dagsläget förekommer belastningar i svensk frilandsodling som riskerar ha skadlig inverkan på arbetstagaren och där enbart tekniska arbetshjälpmedel troligen inte ensamt kan få bort dessa belastningar.

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2014, number: 2014:30
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap

   SLU Authors

  • UKÄ Subject classification

   Agricultural Science
   Horticulture
   Agricultural Occupational Health and Safety

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/63553