Skip to main content
Report, 2015

Ogräsbekämpning med hetvattenskum

Cederlund, Harald

Abstract

Som en del i arbetet att utvärdera alternativ till kemiska bekämpningsmedel för ogräsbekämpning i järnvägsmiljöer utfördes under sommaren 2014 ett test med hetvattenskum på en bangård i Kristianstad. Den här rapporten presenterar resultat från fältförsöket och innehåller också en sammanställning av kunskapsläget kring ogräsbekämpning med hetvattenskum och dess miljöpåverkan. Ogräsbekämpning med hetvattenskum är en termisk metod som dödar ogräsen genom att denaturera proteiner och förstöra cellstrukturer. Skummet, vars funktion är att bilda ett isolerande skikt så att mer energi kan överföras till växten, består av biologiskt nedbrytbara alkylpolyglykosider. Behandlingen med hetvattenskum gav en tydlig men relativt kortvarig minskning av ogräsens täckningsgrad på behandlade ytor men behöver upprepas under växtsäsongen för att förhindra att ogräs återväxer från överlevande rötter och att nya ogräs etablerar sig efter utförd bekämpning. Även en enkel behandling med hetvattenskum kan dock ge skillnader i hur högväxande ogräsen blir och i vilken utsträckning de går i blom som kvarstår under större delen av sommaren. Litteraturstudien indikerade att den största miljöpåverkan från hetvattensbekämpningen uppstår i samband med uppvärmningen av preparatet. En rekommendation är därför att i samband med framtida användning ålägga entreprenören att redovisa data över vatten-, bränsleförbrukning och bekämpad areal i form av dagrapporter för att bättre kunna bedöma hur stor denna påverkan är. Bekämpning med hetvattenskum är dyrare än kemisk ogräsbekämpning men framstår ändå som ett intressant alternativ för ytor där användningen av kemiska bekämpningsmedel inte är tillåten.

Keywords

hetvattenskum; ogräsbekämpning; alkylpolyglykosider

Published in


ISBN: 978-91-576-9278-8
Publisher: Institutionen för mikrobiologi, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Microbiology

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/63823