Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2014

Fiskfångster och utsättningar av fisk

Sandström, Alfred; Ragnarsson Stabo, Henrik; Edsman, Lennart; Engdahl, Fredrik; Wickström, Håkan; Dekker, Willem; Dahlberg, Jennie; Andersson, Jonas S.

Abstract

Totalfångsten i yrkesfisket i Vänern var oförändrad jämfört med 2012. Den viktigaste arten för yrkesfisket var gös, vilken stod för cirka 38 % av totala fångstens värde. Den näst viktigaste arten är siklöja (35 % av värdet). Fångsten av övriga viktiga arter som gädda, gös, lax, signalkräfta, öring och ål var på samma nivå som 2012. Fångsten av abborre minskade från 41 till 33 ton. De registrerade fritidsfiskarna fångade under 2013 totalt 69 ton, vilket är ungefär på samma nivå som 2012 men en minskning sett över längre tid. Totalt 267 276 smolt sattes ut vilket är över medelvärdet för den föregående femårsperioden. Även utsättningen av ål har ökat på senare år, 600 000 försträckta alternativt karantäniserade ålyngel sattes ut under både 2013 och 2014.

Published in

Rapport - Vänerns vattenvårdsförbund
2014, number: 84, pages: 77-83
Title: Årsskrift 2014
Publisher: Vänerns vattenvårdsförbund