Skip to main content
Report, 2014

Nationell plan för kunskapsförsörjning om fritidsfiske inom fisk-, havs- och vattenförvaltningen

Karlsson, Martin; Ragnarsson Stabo, Henrik; Petersson, Erik; Carlstrand, Håkan; Thörnqvist, Stig

Abstract

I följande rapport försöker vi ge en samlad bild för vilka arter som är i behov av ett utökat kunskapsunderlag med avseende på fritidsfiskets uttag och påverkan. Vidare försöker vi ge en bild av hur man internationellt arbetar med liknande frågor och ger slutligen exempel på metoder på hur och i vilket utsträckning man kan arbeta på ett nationellt plan. Vårt förslag grundar sig i stort på att man kombinerar olika undersökningar i särskilda fokusområden som vi bedömer kan användas för att skala upp resultaten från. Vi föreslår att man koncentrerar insamlingen av fritidsfiskedata till områden med allmänt vatten, eftersom i enskilda vatten har fiskevattenägaren överhöghet enligt lagstiftningen. De fokusområden vi pekar ut är sådan där det redan bedrivs viss datainsamling, både vad gäller fritidsfiske och miljöövervakning/bestånduppskattning och där det finns fiskefria områden i närheten. Insamling av data ska inte ske i alla områden varje år, tre områden förslå bli intensivområden och i övriga ska insamling ske vart tredje år efter ett rullande schema. De insamlingsmetoder som vi förspråkar är nationell enkät, fångstregristrering inom fisketurismen, frivillig fångstregistrering av enskilda fritidsfiskare, insamling av data från fisketävlingar, inventering av fiskeansträngning (t.ex. räkna boja och trailers) på plats, inventering av fångst per ansträngning (t.ex. genom provfisken) och märkningsstudier.

Keywords

fritidsfiske, datainsamling, bestånduppskattning, förvaltning

Published in

Aqua reports
2014, number: 2014:12
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Karlsson, Martin
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Ragnarsson Stabo, Henrik
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Carlstrand, Håkan
Swedish Agency for Marine and Water Management
Thörnqvist, Stig
Swedish Agency for Marine and Water Management

UKÄ Subject classification

Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/64159