Skip to main content
Report, 2014

Resultat från inventering av lodjur i Sverige vintern 2013/2014

Zetterberg, Andreas; Svensson, Linn

Abstract

Länsstyrelsernas ansvar för inventering av stora rovdjur omfattar bl a inventering av familjegrupper av lodjur under vinterperioden 1 oktober till 31 mars varje år. Länsstyrelsen, allmänheten ochsamebyarna deltar alla i arbetet med att finna observationer av familjegrupper i landskapet men länsstyrelsen dokumenterar och verifierar alla observationer som hittas. Beräkning av antal familjegrupper sker genom särskiljning av olika grupper i fält samt genom att använda så kallade avståndskriterier som baseras på förflyttningsavstånd och hemområdesstorlek hos lodjur iSkandinavien. Inventeringen sker enligt Naturvårdsverkets metodik för inventering av stora rovdjur i Sverige. Inventeringsmetodiken ändrades under 2013 då den även blev gemensam för Sverige och Norge. Vintern 2013/2014 dokumenterades totalt 142 familjegrupper i Sverige varav 66.5 i norra förvaltningsområdet, 62 i mellersta förvaltningsområdet och 13.5 i södra förvaltningsområdet. Norra förvaltningsområdet har god täckningsgrad på inventeringen medan län i mellersta och södra har rapporterat mindre god täcknings grad varför vinterns inventering inte är heltäckande. För tredje vintern i rad är inventeringsresultatet lägre än föregående vinter, det vill säga trenden i populationen enligt inventeringen är nedåtgående. Skiftet till nya inventeringsregler gör dock attsiffrorna inte är helt jämförbara. Minskningen i norra förvaltningsområdet som även omfattar större delen av renskötselområdet är ett resultat av jakt på lodjur enligt den politiska intentionen att minska lodjurspopulationen i renskötselområdet. Därtill noteras även en minskning av lodjurspopulationen i mellersta förvaltningsområdet och en marginell och osäker minskning i södra förvaltningsområdet. 142 familjegrupper motsvarar 840 individer (740 - 940, 95 % CI) vilket inkluderar alla kategorierdjur i populationen. Denna omräkning baseras endast på inventeringens dokumenterade familjegrupper utan hänsyn tagen till ej inventerade områden. Med hänsyn taget till att flera länsstyrelser i mellersta och södra förvaltningsområdet har rapporterat in en låg täckningsgrad kanvi anta att den verkliga populationen sannolikt är större.

Keywords

lodjur, inventering

Published in

Rapport från Viltskadecenter
2014, number: 2014:06
ISBN: 978-91-86331-67-2
Publisher: Viltskadecenter, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Zetterberg, Andreas
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology

UKÄ Subject classification

Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/64221