Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2014Open access

Resultat från inventering av lodjur i Sverige vintern 2013/2014 : Slutgiltig nationell sammanställning över länsstyrelsernas resultat från inventeringar av lodjur

Zetterberg, Andreas; Svensson, Linn

Abstract

Länsstyrelsernas ansvar för inventering av stora rovdjur omfattar bl a inventering av familjegrupper av lodjur under vinterperioden 1 oktober till 31 mars varje år. Länsstyrelsen, allmänheten ochsamebyarna deltar alla i arbetet med att finna observationer av familjegrupper i landskapet men länsstyrelsen dokumenterar och verifierar alla observationer som hittas. Beräkning av antal familjegrupper sker genom särskiljning av olika grupper i fält samt genom att använda så kallade avståndskriterier som baseras på förflyttningsavstånd och hemområdesstorlek hos lodjur iSkandinavien. Inventeringen sker enligt Naturvårdsverkets metodik för inventering av stora rovdjur i Sverige. Inventeringsmetodiken ändrades under 2013 då den även blev gemensam för Sverige och Norge. Vintern 2013/2014 dokumenterades totalt 142 familjegrupper i Sverige varav 66.5 i norra förvaltningsområdet, 62 i mellersta förvaltningsområdet och 13.5 i södra förvaltningsområdet. Norra förvaltningsområdet har god täckningsgrad på inventeringen medan län i mellersta och södra har rapporterat mindre god täcknings grad varför vinterns inventering inte är heltäckande. För tredje vintern i rad är inventeringsresultatet lägre än föregående vinter, det vill säga trenden i populationen enligt inventeringen är nedåtgående. Skiftet till nya inventeringsregler gör dock attsiffrorna inte är helt jämförbara. Minskningen i norra förvaltningsområdet som även omfattar större delen av renskötselområdet är ett resultat av jakt på lodjur enligt den politiska intentionen att minska lodjurspopulationen i renskötselområdet. Därtill noteras även en minskning av lodjurspopulationen i mellersta förvaltningsområdet och en marginell och osäker minskning i södra förvaltningsområdet. 142 familjegrupper motsvarar 840 individer (740 - 940, 95 % CI) vilket inkluderar alla kategorierdjur i populationen. Denna omräkning baseras endast på inventeringens dokumenterade familjegrupper utan hänsyn tagen till ej inventerade områden. Med hänsyn taget till att flera länsstyrelser i mellersta och södra förvaltningsområdet har rapporterat in en låg täckningsgrad kanvi anta att den verkliga populationen sannolikt är större.

Keywords

lodjur, inventering

Published in

Rapport från Viltskadecenter
2014, number: 2014:06ISBN: 978-91-86331-67-2
Publisher: Viltskadecenter, Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU Authors

  • UKÄ Subject classification

   Ecology

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/64221