Skip to main content
Factsheet, 2014

Faktablad från integrerad kustfiskövervakning i Västerhavet, 2014: Fjällbacka 1989-2013

Karlsson, Martin; Faxneeld, Suzanne; Bignert, Anders; Larsson, Åke; Parkkonen, Jari; Förlin, Lars

Abstract

I svensk kustfiskövervakning ingår ett antal referensområden som anses obetydligt påverkade av lokal mänsklig aktivitet. Syftet med övervakningen är att kartlägga tillståndet för fisksamhället i dessa referensområden, spegla naturliga variationer på bestånds- och individnivå, samt upptäcka förändringar som indikerar storskalig påverkan av miljöhot som eutrofiering, miljögifter, klimatförändringar och andra miljöfaktorer. De årliga fiskundersökningarna i Fjällbacka i norra Bohuslän ingår i programmet för integrerad kustfiskövervakning inom den nationella miljöövervakningen. Detta omfattar såväl beståndsövervakning av kustnära fiskarter som kontroll av miljögiftshalter och mätningar av fysiologisk hälsostatus, reproduktion och ålder hos tånglake. Denna integrerade strategi syftar till att ge en helhetsbild av miljögifts- och föroreningsbelastningen, om miljögifter är biotillgängliga, om fiskens hälsa är påverkad, samt om fiskpopulationer och fisksamhällen är påverkade eller riskerar att förändras.

Keywords

Fiskövervakning Fiskhälsa

Published in

Faktablad från integrerad kustfiskövervakning
2014,
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Karlsson, Martin
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Faxneeld, Suzanne
Swedish Museum of Natural History
Bignert, Anders
Swedish Museum of Natural History
Larsson, Åke
University of Gothenburg
Parkkonen, Jari
University of Gothenburg
Förlin, Lars
University of Gothenburg

UKÄ Subject classification

Oceanography, Hydrology, Water Resources
Other Biological Topics

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/64245