Skip to main content
Report, 2014

Integrerad övervakning av miljötillståndet i svensk skogsmark — IM

;

Abstract

Naturvårdsverkets miljöövervakningsenhet genomför Integrerad övervakning av miljötillståndet iskogsekosystem (IM) inom programområdet "Skog". Övervakningen är relaterad till konventionen omeffekter av långtransporterade luftföroreningar "Long-range transboundary air pollution - LRTAP 1979"(UN/ECE). IVL Svenska Miljöinstitutet (IVL), Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) och Institutionenför vatten och miljö vid SLU (IVM, SLU) utför övervakningen på uppdrag av Naturvårdsverket.Miljöövervakningen omfattar ekosystemstudier på avrinningsområdesnivå med bestämningar avvattenbalans, kemiska ämnesbudgetar och effekter på biota, främst vegetation och studier avmarkprocesser. Syftet är dels att som referensområden ge relevanta bakgrundsdata, dels att söka skiljaeffekter av mänsklig påverkan från naturlig variation. Modellering för prognostisering av utvecklingen ärett viktigt inslag. IM programmet lämpar sig också väl till testning av modeller. Mätningarna utförs iskyddade områden med lång kontinuitet, utan skogliga aktiviteter. Deposition av luftföroreningar ochpotentiell klimatpåverkan är de enda mänskliga störningarna i områdena.Föreliggande rapport redovisar undersökningar från år 2012 och inbegriper de fyra IM-områdenaGårdsjön, Aneboda, Kindla och Gammtratten. Verksamheten under året beskrivs kortfattat i text medglimtar av intressanta resultat som framkommit. Bearbetade data och resultat återfinns i tabellbilagan islutet på rapporten.

Keywords

Ekosystemstudier; avrinningsområde; vattenbalans; kemiska ämnesbudgetar; effekter på biota; vegetation; markprocesser

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö

2014, number: 2014:17
Publisher: Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet

Editors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment

Associated SLU-program

Non-toxic environment
Lakes and watercourses
Forest
Acidification
Use of FOMA data

UKÄ Subject classification

Botany
Biochemistry and Molecular Biology
Forest Science
Environmental Sciences

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/64274