Skip to main content
Report chapter, 2014

Två, tre eller fyra skördar av vallfoder per år

Gunnarsson, Carina; Spörndly, Rolf; Nilsdotter-Linde, Nilla

Abstract

Sex odlingsförsök som jämfört två eller tre skördar och två försök som jämfört tre eller fyra skördar har sammanställts. Avkastningen av torrsubstans var 3 % mindre men energivärdet var 0,4 MJ/kg ts högre och råproteinhalten 18 g/kg ts högre för tre skördar jämfört med två. Torrsubstansavkastningen var 5 % mindre men energivärdet var 0,3 MJ/kg ts högre och råproteinhalten var 17 g/kg ts högre vid fyra skördar jämfört med tre.

Skördekostnader beräknades för gödsling, slåtter, strängläggning, exakthackning, transport samt inläggning och packning i plansilo. Fodrets värde beräknades för en genomsnittskvalitet för varje skördesystem och foderstater gjordes dels enligt det nya fodervärderingssystemet NorFor, dels enligt det svenska klassiska systemet som varit i bruk i decennier.

Kostnaden för skörd och gödsling ökade med 10 öre/kg ts vid övergång från två till tre skördar. Samtidigt ökade fodrets värde med 13 öre/kg ts. Fodrets ökade värde kompenserade alltså de ökade kostnaderna för skörd och gödsling. Vid övergång från tre till fyra skördar ökade kostnaderna för skörd och gödsling med 19 öre/kg ts. Samtidigt ökade fodrets värde med 13 öre/kg ts. Fodrets ökade värde kompenserade alltså inte för de ökade kostnaderna för skörd och gödsling. Vallfodrets ökade värde i foderstaterna bygger på ökad konsumtion och förutsätter en större areal för samma mjölkproduktion.

Keywords

skördesystem, fodervärde, ekonomi, areal, läglighetskostnader, skördekostnader, foderstat, råprotein, energi, NDF

Published in

Report from the Department of Crop Production Ecology (VPE)
2014, number: 18, pages: 109-112
Book title: Vallkonferens 2014
ISBN: 978-91-576-9200-9
Publisher: Institutionen för växtproduktionsekologi, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Gunnarsson, Carina
Swedish Institute of Agricultural and Environmental Engineering (JTI)
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Nutrition and Management
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Crop Production Ecology

UKÄ Subject classification

Agricultural Science
Animal and Dairy Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/64347