Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2014Open access

Biologisk recipientkontroll vid Ringhals kärnkraftverk : årsrapport för 2013

Fagerholm, Björn; Ljungberg, Peter; Wernbo, Anders

Abstract

Kylvattenanvändningen vid Ringhals kärnkraftverk påverkar fisk- och skaldjurssamhället i olika steg. I det första steget genom utslagning av ägg, larver och större fisk som följer med det inkommande vattnet in i kraftverket och i ett andra steg genom att fiskens och skaldjurens miljö påverkas av det utkommande uppvärmda vattnet. Förekomsten av uppvärmt kylvatten vid utsläppet kan även bidra till att främmande invasiva arter etablerar sig i kustområdet. Under 2013 producerade Ringhals reaktorer R1, R2 och R4 elektricitet under hela året, med avbrott för årliga revisioner och kortare driftsstopp. Ringhals reaktor R3 var avstängd en längre period under sommaren i samband med revisonen. I kylvattenintaget utförs provtagning av fiskägg och fisklarver med Bongohåv för att övervaka förlusterna i kraftverket. Förekomsten av rötsimpelarver (Myoxocephalus scorpius) har minskat sedan provtagningen startade, 2013 fångades dock fler rötsimpelarver än tidigare under provtagningsserien. Förekomsten av tejstefisklarver (Pholis gunnellus) hade ökat något mellan 2012 och 2013. Håvning i intaget efter juvenil fisk är till stor del fokuserad på glasål (Anguilla anguilla). Glasålen har minskat kraftigt sedan 1980-talet. Minskningen av glasål beror på en tillbakagång i hela regionen och inte på att förlusten i intaget har lett till en lokal påverkan. Effekten av utgående uppvärmt kylvatten undersöks genom jämförande provfisken i två områden som båda påverkas av kylvattnet och ett opåverkat referensområde. Under april månad har diversiteten i fisksamhället minskat i det påverkade området, men inte i referensområdet, sannolikt som en följd av kylvattensutsläppet. Förekomsten av flera varmvattengynnade arter, bland annat ål (Anguilla anguilla), strandkrabba (Carcinus maenas) och skärsnultra (Symphodus melops) visar en uppåtgående trend i det kylvattenpåverkade området. Strandkrabba uppvisar även en ökande trend i referensområdet. För äkta tunga (Solea solea) var däremot trenden vikande i recipientområdet under aprilprovtagningen. Flera av de arter som gynnas Aqua reports 2014:2 av lägre vattentemperaturer fångas i lägre antal i recipientområdet. Mest tydligt var detta för rötsimpa (Myoxocephalus scorpius) och tånglake (Zoarches viviparus). Av de arter som gynnas av kallare vatten visade flera vikande trender i båda områdena. Endast skrubbskädda (Platichthys flesus) visade en ökande trend i referensområdet. För att påvisa förekomst av främmande arter genomförs dykkartering i fem områden utanför kraftverkets kylvattenutsläpp. Inga för regionen nya arter noterades under 2013, men tre för västkusten väletablerade främmande arter noterades. Dessa var japanskt jätteostron (Crassostrea gigas), rödalgen rödsvansing (Dasya baillouviana) samt en brunalg, sargassosnärja (Sargassum muticum).

Keywords

recipientkontroll; ringhals kärnkraftverk; provfiske; glasål; fisklarver; ryssja; yngeltrål; kylvattensutsläpp; kontrollprogram; främmande arter; dyktransekt

Published in

Aqua reports
2014, number: 2014:2ISBN: 978-91-576-9209-2Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet