Skip to main content
Report chapter, 2014

En nationell kartläggning över miljökompensationsåtgärder i väg- och järnvägsprojekt

Persson, Jesper; Larsson, Anders

Abstract

I Sverige har det tills nu inte gjorts någon nationell kartläggning över hur omfattande användningen av miljökompensation är i något sammanhang. Rör det sig om en handfull, ett tiotal eller hundratals beslut om miljökompensationsåtgärder varje år? För att svara på denna fråga genomförde vi en nationell kartläggning där vi har beskrivit och analyserat myndighetsbeslut med krav på miljökompensation vid väg- och järnvägsprojekt i Sverige. Själva analysen inriktades på beslutsmyndigheternas villkor för miljökompensation. Vi valde ut två fall som vi studerade mer i detalj för att få en bild av hur miljökompensationsärenden kan landa i praktiken och för att kunna belysa några konkreta exempel på implementeringsproblem och förbättringsmöjligheter. Den ena fallet av de två som vi valde ut är E 12 RöbäckRöbäcksdalen, som är en ny förbifart väster om Umeå och där länsstyrelsen fattade beslut om krav på miljökompensationsåtgärder. Det andra fallet är Järfälla och rör en utbyggnad på Mälarbanan, från en två- till en fyrspårig järnväg, mellan Barkarby och Kallhäll. Beslutet om miljökompensationsåtgärder var i detta fall kommunalt.

Published in

Book title: Miljökompensation vid väg- och järnvägsprojekt - identifiering av status, problem och möjligheter
ISBN: 978-91-87117-85-5
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniveritet