Skip to main content
Report, 2015

Pelletering vid inblandning av björk, asp, al och salix i sågspån från barrved

Samuelsson, Robert; Finell, Michael; Arshadi, Mehrdad; Kalen, Gunnar; Segerström, Markus

Abstract

Fyra pilotförsök genomfördes vid Biobränsletekniskt Centrum (BTC), SLU Umeå där olika lövvedsmaterial (björk, asp, al, salix) blandades in i spån från barrved. En experimentell design för respektive lövved med tre kvantitativa variabler på tre nivåer användes. Designerna omfattade följande parametrar: spån med olika fukthalter mellan 10-15 % baserad på rå vikt, inblandning av lövved mellan 0-40 % och materialtemperatur mellan 20-70 °C. De responsfaktorer sum undersöktes var bulkdensitet, mekanisk hållfasthet, finfraktion, presström, pelletfukt, pellettemperatur och matristemperatur. Den statistiska analysen baserad på multippel linjär regression (MLR) visade att inblandning av björk försämrade pelletskvaliteten och ökade energiåtgången vid pelletering, medan asp och salix gav en ökning av pelletskvaliteten och en liten minskning av energiåtgången. Alinblandning gav resultat som var svåra att analysera. Fukthalt och björkinblandning var de faktorer som hade störst inverkan på responsfaktorerna bulkdensitet, hållfasthet, finfraktion och presström, medan materialtemperaturen hade liten inverkan. Detsamma gällde för inblandning av salix, medan även materialtemperaturen hade signifikant inverkan vid inblandning av asp. Vid inblandning av al erhölls väldigt komplicerade modeller där samtliga faktorer hade stor inverkan.

Keywords

Pellet; pelleteringsegenskaper; kvalitet; lövved; tallspån

Published in

Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
2015, number: 2015:2
Publisher: Institutionen för skogens biomaterial och teknologi, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Samuelsson, Robert
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Biomaterials and Technology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Biomaterials and Technology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Biomaterials and Technology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Biomaterials and Technology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Biomaterials and Technology

UKÄ Subject classification

Other Materials Engineering
Forest Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/64384