Skip to main content
Report, 2014

Uppföljning av naturvårdsbränning

Kahlert, Maria

Abstract

Sammanfattningsvis så är kiselalgsfloran i Värsjöbäcken artrikt, diverse och tyder på hög ekologisk status utan påverkan av vare sig närsaltsämnen eller organiska förorenigar. Många av de dominerade kiselalgstaxa är samma som för andra närliggande vattendrag med liknande miljö (Navarån, Kniptjärnsbäcken, Viskansbäcken). Kiselalger i de två undersökta lokaler i Värsjöbäcken tyder dock på att surheten skiljer sig åt: Värsjöbäcken Nedre ligger mellan nära neutralt och måttligt surt, medans Värsjöbäcken Övre har sura förhållanden.

Keywords

monitoring, kiselalger

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
2014, number: 2014:22
Publisher: Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/64552