Skip to main content
Report chapter, 2014

Kamp mot tramp - Etablering av vallar med fyra olika fröblandningar

Spörndly, Eva; Salomon, Eva; Adolfsson, Niklas; Nilsdotter-Linde, Nilla

Abstract

I juli 2012 anlades vallar i tolv rutor med fyra olika fröblandningar och tre upprepningar. I projektets första fas, som redovisas här, utvärderades etableringen av de fyra fröblandningarna genom att 1) antalet etablerade plantor per kvadratmeter räknades i slumpmässigt utlagda försöksrutor och genom att 2) marktäckningen bestämdes genom flygfotografering av ytorna året efter sådd. En fröblandning med 35 % rörsvingel (sort Borneo) avvek från de övriga genom att den var långsammare i etableringen med initialt få plantor per kvadratmeter. Försöksrutorna med denna blandning hade dock en signifikant högre marktäckning än vallarna med andra fröblandningar vid sista utvärderingen som ägde rum i september 2013. I nästa fas av detta projekt kommer vallarna att utvärderas med avseende på tramptålighet och djurens betesselektion. Först därefter kan man göra en komplett utvärdering av vallarna och komma med rekommendationer för praktiskt bruk.

Keywords

fröblandning, etablering, marktäckning, bildanalys, bete

Published in

Report from the Department of Crop Production Ecology (VPE)
2014, number: 18, pages: 147-150
ISBN: 978-91-576-9200-9
Publisher: Institutionen för växtproduktionsekologi, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Spörndly, Eva
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Nutrition and Management
Salomon, Eva
Swedish Institute of Agricultural and Environmental Engineering (JTI)
Adolfsson, Niklas
Swedish Institute of Agricultural and Environmental Engineering (JTI)
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Crop Production Ecology

UKÄ Subject classification

Agricultural Science
Animal and Dairy Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/64815