Skip to main content
Report, 2014

En jämförelse av skattad avverkning med Riksskogstaxeringens stubbinventering och permanenta provytor

Kempe, Göran

Abstract

Riksskogstaxeringens statistik om årlig avverkning bygger på fältmätningar av stubbar efter avverkade träd på provytor som bedöms ha avverkats under föregående avverkningssäsong. Metoden medför risk för systematisk underskattning på grund av att vissa stubbar inte upptäcks och registreras. Även fel i säsongsbedömningen kan medföra systematiska fel. Med tillgång till data från flera återinventeringar av permanenta provytor, kan skattningar av avverkad areal och volym från stubbinventeringen jämföras med motsvarande skattningar med de permanenta provytorna. I denna studie görs sådana jämförelser med syftet att kvantifiera eventuella systematiska skillnader i skattat areal och volym mellan metoderna. Resultaten visar att Riksskogstaxeringens stubbinventering ger en statistiskt signifikant (95 %) mindre avverkad volym än de permanenta provytorna. Även avverkad areal är något mindre, men skillnaden är inte signifikant. Mot bakgrund av dessa resultat föreslås följande åtgärder för att förbättra Riksskogstaxeringens avverkningsstatistik: - Skattningar av årsvis avverkad areal och volym med stubbinventeringen kompletteras med skattningar av avverkning under föregående säsong på de permanenta provytorna varigenom stickprovet ökar och medelfelet minskar. - På motsvarande sätt kompletteras skattningar av fem års avverkning med stubbinventeringen med motsvarande skattningar med P-ytorna. - Skattningar av avverkad volym med stubbinventeringen räknas upp med faktorn 1,07 för att korrigeras för systematisk underskattning. I studien jämförs även Skogsstyrelsens statistik över avverkad volym med motsvarande skattningar med Riksskogstaxeringens permanenta provytor. Ingen statistiskt säkerställd skillnad kunde påvisas, men under 2000-talet påvisar Skogsstyrelsen en större avverkning än den som beräknas med de permanenta provytorna.

Keywords

Bruttoavverkning; analys; avverkningsstatistik

Published in

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
2014, number: 408
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Kempe, Göran
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management

Associated SLU-program

Forest

UKÄ Subject classification

Forest Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/64980