Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2014Open access

Biologisk recipientkontroll vid Södra Cell Värö : Årsrapport för 2013

Ljungberg, Peter; Fagerholm, Björn

Abstract

Sedan 1983 övervakas fisksamhället utanför pappersmassafabriken Södra Cell Värö. Undersökningarna utförs genom provfiske med bottentrål i det havsområde där processvattnet strömmar ut (recipient). För att kunna göra relevanta tidsserie-analyser utförs även motsvarande provtagning i ett opåverkat område (referens). Årets fångst har främst dominerats av unga individer av olika torsk- och plattfiskarter. De vanligaste förekommande arterna i fisket är sandskädda och vitling. Flera av arternahar visat stigande antal sedan provtagningarna startade, särskilt i recipienten. Fjärsing, tungevar, svart smörbult, simkrabba och krabba har ökat i båda områdena. Kolja och slätvar har ökat i recipienten, men ingen trend har kunnat urskiljas i referens-området för dessa arter. Till de arter som minskat i antal hör rödspätta och bergtunga, som båda visar en nedåtgående trend i referensområdet. Sett till den senaste tioårsperioden har torsk och rödspätta minskat i båda områdena. Sedan provfiskets början har artrikedomen ökat i båda områdena. Undersökningarna kunde inte påvisa någon negativ effekt på fisk till följd av Södra Cell Värös utsläpp. Uppvandringen av ålyngel i Viskan har dokumenterats med hjälp av fällor i åmynningen sedan 1971. Även om fångsten under säsongen 2013 var den högsta på åtta år så har det skett en stark nedgång i uppvandringen av ål sedan mitten av sjuttiotalet. Nedgången i Viskan har följt de trender som setts på andra platser i Europa och den bedöms inte ha något samband med verksamheten vid Södra Cell Värö. För att undersöka bottenförhållandena och djurlivet på och i anslutning till utsläppstuben har området filmats varje höst med en fjärrstyrd undervattensfarkost, en så kallad sjöuggla. Havsbotten i anslutning till tuben visade inte några tydliga tecken på syrebrist i årets filmning och djurlivet var inte förändrat jämfört med tidigare år.

Keywords

Evironment monitoring; Paper industry; Fishery; Elvers; Viskan; Eel; river

Published in

Aqua reports
2014, number: 2014:3
ISBN: 978-91-576-9210-8
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet