Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2013Open access

Utveckling av analysmetoder och screening av växtskyddsmedel i bin och pollen

Jonsson, Ove; Fries, Ingemar; Kreuger, Jenny

Abstract

Syftet med projektet var att undersöka förekomsten av växtskyddsmedel i bin och pollen från bikupor med olika närhet till jordbruksmark. Rester av växtskyddsmedel i terrester miljö är betydligt mindre studerade än resthalter i vattenmiljön. Honungsbin (Apis mellifera) och vaxkakor med pollen samlades in från 14 olika bisamhällen i 8 olika regioner i södra och mellersta Sverige under månadsskiftet maj/juni och i juli 2012, resulterande i totalt 28 biprover och 26 pollenprover. Analysmetoder för dessa komplexa provmatriser har utvecklats för bestämning av 78 växtskyddsmedel med vätskekromatografi kopplat till tandem masspektrometri (LC-MS/MS) och ytterligare 21 substanser med gaskromatografi kopplat till masspektrometri (GC-MS). I biproverna detekterades sammanlagt 21 av de undersökta substanserna och i insamlat pollen från pollenkakor detekterades 26 substanser. De allra flesta fynden uppvisade låga koncentrationer kring detektions- eller kvantifieringsgränserna för substanserna. Som mest detekterades 13 olika substanser i ett och samma biprov och 16 olika substanser i ett och samma pollenprov. De högsta uppmätta koncentrationerna i studien var för två svampmedel: 407 ng/g för prokloraz i pollen samt 309 och 42 ng/g för azoxystrobin i pollen respektive bin, alla insamlade från samma område i mellersta Skåne. Tre neonikotinoider, acetamiprid, klotianidin och tiakloprid detekterades i låga koncentrationer (10 ng/g eller lägre) i både bin och insamlat pollen. Mest frekvent förekommande var tiakloprid med 10 fynd i bin och 6 fynd i pollen. Vad gäller både koncentrationer och frekvens av de undersökta växtskyddsmedlen dominerade lokalerna i mellersta och södra Skåne. Generellt detekterades fler substanser vid den tidiga provtagningen i månadsskiftet maj/juni än vid provtagningen i juli. De utvecklade analysmetoderna för bin och av bin insamlat pollen har över lag låga detektionsgränser och skulle kunna användas både för bedömning av bisamhällens exponering för växtskyddsmedel och mer generellt för att studera vilka växtskyddsmedel som cirkulerar i den terrestra delen av odlingslandskapet och därmed har potential att den vägen spridas i ekosystemet. Provmängden som behövs är liten och bimetoden kan anpassas för analys av enskilda bin om behov finns.

Published in

CKB rapport
2013, number: 2013:1
ISBN: 978-91-576-9173-6
Publisher: Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel, Sveriges lantbruksuniversitet