Skip to main content
Report, 2015

Genetisk analys av gös från Ivösjön

Palm, Stefan; Prestegaard, Tore; Wagnström, Johan

Abstract

En genetisk studie har genomförts av 51 vuxna gösar fångade vid fiske i Ivösjön under 2013. Syftet har varit att med hjälp av DNA-analys av dessa prover, samt arkiverade fjäll från början av 1960-talet, studera genetiska förändringar i Ivösjöns gösbestånd under den senaste 50-årsperioden, samt att utvärdera graden av påverkan av utsatt hjälmargös. Resultaten visar att Ivösjöns gösbestånd har förändrats genetiskt sedan 1960- talet. Bland den vuxna fisken från 2013 bestod uppskattningsvis ca 60% av "genpoolen" av ursprungliga ivösjögener, medan resten utgjordes av introducerade hjälmargener. En närmare analys på individnivå visade att omkring hälften av gösarna föreföll vara genetiskt sett opåverkade (ursprungliga). Bland övriga individer med genetiskt material från Hjälmaren var en majoritet hybrider (korsningar) mellan ursprunglig ivösjögös och utsatt hjälmargös, medan omkring 20% av hela den analyserade fångsten från 2013 utgjordes av direktutsatt hjälmargös. Utifrån resultaten kan nyttan av hittills genomförda förstärkningsutsättningar med hjälmargös i Ivösjön ifrågasättas. Denna fiskevårdande åtgärd har inte nödvändigtvis bidragit till ett förbättrat gösfiske i någon högre omfattning. Samtidigt har utsättningarna resulterat i en genetisk påverkan, vars kort- och långsiktiga biologiska effekter till stora delar är oklara.

Keywords

Ivosjön; genetik; gös

Published in


Publisher: Institutionen för akvatiska studier

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Prestegaard, Tore
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Wagnström, Johan
Länstyrelsen i Skåne län

UKÄ Subject classification

Genetics
Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/65094