Skip to main content
Report, 2011

Resultat från miljöövervakningen av bekämpningsmedel (växtskyddsmedel) : årssammanställning 2010

Graaf, Sarah; Adielsson, Stina; Kreuger, Jenny

Abstract

I rapporten presenteras resultaten från miljöövervakningen av växtskyddsmedel i ytvatten, grundvatten, sediment, regnvatten och luft för undersökningsåret 2010. Undersökningen genomförs inom ramen för den nationella miljöövervakningen på uppdrag av Naturvårdsverket (programområdena Jordbruksmark och Luft). Nytt för i år är att de riktvärden som tidigare har hämtats från Nederländerna i år baseras på en uppdatering av Andersson et al. (2011). De framräknade värdena bygger på senast tillgängliga EU-rapporter och har genomförts med samma metodik som använts vid Kemikalieinspektionens beräkning av de svenska riktvärdena. I och med uppdateringen har riktvärdena för vissa substanser alltså ändrats jämfört med tidigare år, vilket innebär att resultaten som gäller toxicitetsindexet (PTI) från tidigare års rapporter i år har beräknats baserats på de nya värdena, En annan nyhet är också att analyslistan för regnvatten har utökats från och med 2010 och nu omfattar 123 substanser. Provtagning av ytvatten har genomförts i fyra typområden (Västergötland, Östergötland, Halland och Skåne) samt i två skånska åar (Skivarpsån och Vege å). Provtagningarna av ytvatten i de fyra typområdena och de två åarna har skett under perioden maj till november. Dessutom har ytvatten provtagits under vinterhalvåret i Skåne för fjärde året i rad. Även i Halland har den ordinarie ytvattenprovtagningen kompletterats med provtagning under vintern då odlingssäsongen även i detta området avslutas sent under hösten och klimatet oftast medför milda vintrar. Vinterprovtagning medverkar till att ge en bättre bild av hur de olika avrinningsområdenas beskaffenhet, klimatvariation och jordbruk påverkar förekomsten av växtskyddsmedel och den totala transporten under ett helt år. Provtagning av grundvatten har skett vid fyra tillfällen i typområdena och av sediment vid ett tillfälle vid samma lokaler som för ytvatten. Under 2010 har totalt 81 substanser påträffats i ytvatten vid ett eller flera tillfällen. De uppmätta halterna av växtskyddsmedel varierar under året, oftast med högst halter under den mest intensiva bekämpningssäsongen under försommaren. I år var summahalterna per prov genomgående lägre än tidigare år i samtliga jordbruksbäcksområden och förhöjda summahalter uppmättes endast vid några enstaka tillfällen under hösten. Normalt brukar de högsta halterna förekomma i början av odlingssäsongen då den största användningen sker, vilket gör årets resultat något avvikande jämfört med tidgare. Högst halt uppmättes av glyfosat i slutet av säsongen i Västergötland. En statistisk jämförelse mellan åren 2002 och 2010 visar att skillnaderna mellan åren är små när det gäller uppmätta summahalter i ytvatten men att 2010 uppvisar lägre summahalter än de två senaste åren. Summahalterna under 2010 i Skåneområdet, där mätningar har pågått sedan tidigt 1990-tal, var de lägsta som uppmätts sedan mätningarna startade. Vinterprovtagningen i Skåne och Halland visar att det förekommer färre antal substanser under vintern och i lägre halter. Dock visar vinterprovtagningen, liksom vad som framkommit tidigare, att en betydande del av transporten av växtskyddsmedel sker under vintern till följd av den högre vattenföringen under perioden. Under sommaren och den senare delen av hösten pågick flödesproportionell provtagning parallellt med den ordinarie tidsintegrerade veckoprovtagningen i Skåne. Syftet var att studera haltvariationer i förhållande till förändringar i flödet och jämföra resultatet med de medelhalter som uppmäts i veckoproverna. En motsvarande undersökning gjordes i samma område 2006 - 2007 och 2009. Resultaten från de tidigare undersökningarna visar att halterna kortvarigt under vissa flödestoppar kan vara upp till två tiopotenser högre än vad som framkommer genom den ordinarie provtagningen. Resultaten har också visat att att genom den intensivare provtagningen påträffas fler substanser i halter över riktvärdet. Årets resultat visar att halterna av växtskyddsmedel kan visa snabba haltförändringar i samband med flödesvariationer även inom mycket korta tidsintervall. Under året påträffades sammanlagt 21 substanser och en nedbrytningsprodukt i ytvatten i halter över riktvärdet. Vanligaste substanser över riktvärdet var diflufenikan som är en av de substanser som oftast påträffas över sitt riktvärde under de senaste åren (Adielsson et al. 2009). Högst överskridande påvisades dock för pyretoiderna alfacypermetrin och betacyflutrin som påträffades i halter upp till 50 gånger över sitt riktvärde. Från sedimentprovtagningen framgår att glyfosat är den substans som påträffas oftast i områdena under 2010. Högst sammanlagda halt och flest fynd påträffades i Skivarpsån. Resultaten från grundvattenundersökningen visar att det förekommer få substanser i grundvattent från de undersökta typområdena. Flest substanser påträffandes, precis som tidgare, i grundvattnet från en av lokalerna i Skåneområdet. Flera av dessa substanser (atrazin och lindan, inklusive nedbrytningsprodukter) är sedan länge förbjudna och fynden speglar alltså resultatet av en användning som numera är förbjuden. Inga halter över 0,1 µg/l påträffades under året. Totalt påträffades 56 substanser i regnvatten från Vavihill i Skåne och 29 från Aspvreten i Södermanland. Cirka en fjärdedel av de substanser som påträffades i nederbörden från Vavihill är numera förbjudna i Sverige (och vissa även inom EU), vilket visar på en långväga, gränsöverskridande, transport av dessa substanser. Ogräsmedlet prosulfokarb uppmättes i högst halt på från Vavihill (3,6 µg/l) och från Aspvreten (0,05 µg/l). Den sammanlagda depostionen på Vavihill under 2010 uppgick i 474 mg/ha och månad vilket är betydligt mer än vad som deponeras på Aspvreten som visar en total deposition på 76 mg/ha under 6 månaders mätperiod. Betydande för skillnaden mellan de båda provpunkterna kan vara provpunkternas läge i relation till intensiva jordbruksområden, både i Sverige och våra grannländer, och skillnaden i nederbördsmänger mellan lokalerna. Totalt 26 substanser påträffades i luftprover från Vavihill, som nu samlats in för andra året i rad. Arton av dessa har också påträffats i regnvattnet från samma lokal. Flertalet av substanserna (70%) i luftproverna är ej längre tillåtna för användning i Sverige. Högst halt (13 ng/m3 luft) uppmättes för ogräsmedlet prosulfkarb under en femdygnsperiod i oktober.

Published in

Ekohydrologi
2011, number: 128
Publisher: Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Graaf, Sarah
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Adielsson, Stina
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Kreuger, Jenny
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment

Associated SLU-program

Non-toxic environment
Use of FOMA data

UKÄ Subject classification

Agricultural Science
Environmental Sciences

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/65221