Skip to main content
Report chapter, 2014

Breddat skördefönster

Nilsdotter-Linde, Nilla; Halling, Magnus; Jansson, Jan

Abstract

Målet med försöksserie R6-L6-4562 var att undersöka om en vallfröblandning till slåttervall innehållande sena arter och sorter skördad sent kan ge samma avkastning och näringskvalitet som en blandning med tidigare arter och sorter skördad tidigt. Syftet var att få en breddning av skördefönstret i första skörden. Ett medeltal för tre vallår (2007-2009) på tre platser (Jönköping, Kalmar och Rådde) visade att en breddning av skördefönstret med ca 9 dagar i förstaskörden var möjlig genom att använda dels en blandning innehållande tidiga sorter av timotej, ängssvingel, engelskt rajgräs och klöver, dels en med sena sorter av timotej, engelskt rajgräs och klöver. Det blev lika stor avkastning i första skörd i den tidiga blandningen skördad tidigt som i den sena skördad sent. Fiberhalten var något lägre i den sena blandningen. Några säkra skillnader i energiinnehåll kunde inte fastställas. Plats och årsmån hade stor inverkan på totalavkastningen hos blandningarna. Energiinnehållet blev likvärt, medan den sena blandningen gav lägre fiberhalt. Den sena blandningen med stor andel engelskt rajgräs kan bli känslig för utvintring. Använder man både sena och tidiga fröblandningar kan den sena skördad tidigt användas som "energifoder" för att kombineras med ett baljväxtrikt foder från återväxten.

Keywords

arter, sorter, skördetid, avkastning, näringsvärde

Published in

Report from the Department of Crop Production Ecology (VPE)
2014, number: 18, pages: 51-54
Book title: Vallkonferens 2014
Publisher: Institutionen för växtproduktionsekologi, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Crop Production Ecology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Crop Production Ecology
Jansson, Jan
The Rural Economy and Agricultural Societies

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/65238