Skip to main content
Report chapter, 2014

Rotröta påverkar uthålligheten hos vallbaljväxter

Wallenhammar, Ann-Charlotte; Nilsdotter-Linde, Nilla; Jansson, Jan; Stoltz, Eva

Abstract

Rödklöver, som är basen i närproducerat protein, har sviktande uthållighet orsakad av rotröta som utvecklas i roten och orsakas av flera patogena svampar som finns i jorden. Angreppens påverkan på vallens botaniska sammansättning, produktionsnivå och kvalitet jämfördes i två fältförsök under tre vallår. Fröblandningar med olika baljväxter jämfördes i två- och treskördesystem. Baljväxterna som undersöktes var rödklöver SW Fanny (med och utan cikoria) och SW Vivi, vitklöver, käringtand och blålusern. Rödklöver gav störst totalavkastning över tre vallår. Baljväxthalten var högst i rödklöver de första två åren, trots stora angrepp av rotröta i vall II. Vallår III minskade rödklöverhalten signifikant och blev jämförbar med andelen vitklöver. Vivi skördad två gånger gav större avkastning än Fanny+ cikoria med tre skördar. I övrigt fanns inga signifikanta avkastningsskillnader mellan fröblandningar eller skördesystem i slutet av försöksperioden. Angreppen av rotröta var signifikant större i rödklöver än i övriga baljväxter. Blålusern hade större angrepp av rotröta än käringtand och vitklöver som låg på en låg nivå. Foderkostnaden blev minst med rödklöver respektive vitklöver i treskördesystem. Uthålligheten i baljväxtvallar totalt sett kan sannolikt ökas genom att alternera artvalet i baljväxtdominerade växtföljder med vitklöver, käringtand och blålusern som lämpliga alternativ till rödklöver.

Keywords

rotröta, baljväxter, Trifolium, Medicago, Lotus, skördesystem, avkastning, baljväxthalt

Published in

Report from the Department of Crop Production Ecology (VPE)
2014, number: 18, pages: 55-58
Book title: Vallkonferens 2014
Publisher: Institutionen för växtproduktionsekologi, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Wallenhammar, Ann-Charlotte
The Rural Economy and Agricultural Societies
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Crop Production Ecology
Jansson, Jan
The Rural Economy and Agricultural Societies
Stoltz, Eva
The Rural Economy and Agricultural Societies

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/65242