Skip to main content
Factsheet, 2014

Faktablad från integrerad kustfiskövervakning i Bottniska viken, 2014

Karlsson, Martin; Faxneeld, Suzanne; Bignert, Anders; Larsson, Åke; Parkkonen, Jari; Förlin, Lars

Abstract

I svensk kustfiskövervakning ingår ett antal referensområden som anses obetydligt påverkade av lokal mänsklig aktivitet. Syftet med övervakningen är att kartlägga tillståndet för fisksamhället i dessa referensområden, spegla naturliga variationer på bestånds- och individnivå, samt upptäcka förändringar som indikerar storskalig påverkan av miljöhot som eutrofiering, miljögifter, klimatförändringar och andra miljöfaktorer. De årliga fiskundersökningarna vid Holmön i Västerbottens län ingår i programmet för integrerad kustfiskövervakning inom den nationella havsmiljöövervakningen. Kustområdet vid Holmön utvaldes i slutet av 1980-talet som ett lämpligt nationellt referensområde för Bottenviken. Undersökningsområdet ligger inom Holmöarnas naturreservat och ingår också i nätverket Natura 2000.

Keywords

Kustfiskövervakning; Miljöanalys; Fiskhälsa

Published in

Faktablad från integrerad kustfiskövervakning
2014,
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Karlsson, Martin
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Faxneeld, Suzanne
Swedish Museum of Natural History
Bignert, Anders
Swedish Museum of Natural History
Larsson, Åke
University of Gothenburg
Parkkonen, Jari
University of Gothenburg
Förlin, Lars
University of Gothenburg

Associated SLU-program

Coastal and sea areas
Non-toxic environment

UKÄ Subject classification

Fish and Aquacultural Science
Other Biological Topics

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/65243