Skip to main content
Report, 2014

Deformiteter hos oligochaeter i Vänern

Milbrink, Göran; Sonesten, Lars

Abstract

Bottenlevande slamrörmaskar, oligochaeter, är känsliga miljöindikatorer i alla typerav vatten. I en retrospektiv studie har deformiteter hos oligochaeter från treolika nordliga Vänervikar jämförts under en period med minskad antropogen belastningmed avseende på näringsämnen och olika metaller. Stora mängder av miljöfarligaämnen finns dock lagrade i de sediment som oligochaeterna lever i.Resultaten från undersökningen visar på att de allra grövsta deformitetsformerna,dvs. groteskt förändrade ventrala borst, med tiden generellt sett har minskat i omfattning.Det finns däremot inga tecken på att lättare deformiteter har minskatnämnvärt annat än lokalt. Utöver de skador som noterades på ventrala borst vidtidigare undersökningar så noterades i denna undersökning även att deformiteterhos både dorsala och ventrala borst har tillkommit hos arten Potamothrix hammoniensisi samtliga tre fjärdar. Deformiteterna spänner mellan lättare och mergrava skador, där de lätta dominerar. Liknande skador hos dorsala borst har endastundantagsvis setts i tidigare material från Vänern.Även om förekomsten av de mest grava deformiteterna har minskat, så visar resultatenpå att de lättare skadorna inte har minskat noterbart under den undersöktaperioden annat än på vissa provplatser. Detta skulle kunna tyda på att oligochaeternafortfarande påverkas av upplagrade miljögifter i sedimenten.

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
2014, number: 2014:19
Publisher: Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Milbrink, Göran
Uppsala University
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment

Associated SLU-program

Organic risk substances and metals (until May 2010)
Non-toxic environment
Lakes and watercourses
Eutrophication
Biodiversity
Use of FOMA data

UKÄ Subject classification

Zoology
Geosciences, Multidisciplinary
Other Biological Topics
Environmental Health and Occupational Health
Environmental Sciences
Geochemistry
Ecology
Other Earth and Related Environmental Sciences

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/65264