Skip to main content
Report, 2014

Hur bör Sverige genomföra artiklarna 8j och 10c i syfte att uppnå Aichi-mål 18 i FN:s Konvention om biologisk mångfald?

Tunon, Håkan; Kvarnström, Marie; Axelsson Linkowski, Weronika; Westin, Anna

Abstract

Detta är en utredning som Centrum för biologisk mångfald har gjort under 2013 på uppdrag av Naturvårdsverket i syfte att analysera vilka myndigheter som kan tänkas beröras av ett nationellt genomförade av dessa bägge artiklar i FN:s konvention om biologisk mångfald (CBD). Artiklarna 8j och 10c handlar om att samhället ska ta bättre hänsyn till urfolks- och lokala samhällens kultur och naturresursanvändande och främja ett fortsatt hållbart sedvanebruk av biologisk mångfald. För att verkligen kunna uppnå de högt ställda målen med artiklarna krävs mycket långt gående förändringar i samhället och hur myndigheterna arbetar. I rapporten ges ett förslag på handlingsplan för att försöka nå målen till år 2020, vilket är det uppställda året för detta enligt CBD-beslutet. Traditionell kunskap, dvs. praktisk erfarenhetsbaserad kunskap som förts vidare från generation till generation, bedöms vara en viktig förutsättning för att uppnå ett framtida hållbart samhälle.

Published in

CBM:s skriftserie
2014, number: 83
ISBN: 978-91-89232-94-5
Publisher: Centrum för biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Swedish Biodiversity Centre
Swedish University of Agricultural Sciences, Swedish Biodiversity Centre
Axelsson Linkowski, Weronika
Swedish University of Agricultural Sciences, Swedish Biodiversity Centre
Swedish University of Agricultural Sciences, Swedish Biodiversity Centre

UKÄ Subject classification

Public Administration Studies
Social Sciences Interdisciplinary

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/65332