Skip to main content
Report, 2014

Översättningar: Arbetsprogrammet för nationellt genomföraqnde av artikel 8j inom FN:s Konvention om biologisk mångfald samt relevanta beslut från partsmötena 2010 och 2014

Abstract

Detta är en inofficiell översättning av flera dokument framtagna inom FN:s konvention om biologisk mångfald med fokus på lokal och traditionell kunskap och urfolk och lokala samhällen. Konventionens artikel 8 handlar om in situ-bevarande av biologisk mångfald (både vild och domesticerad) och delparagrafen 8j berör vikten av att i arbetet ta särskild hänsyn till s.k. traditionell kunskap som finns hos urfolk och lokala samhällen med traditionella sedvänjor. Artikel 10c handlar om att främja fortsatt hållbart sedvanebruk av biologisk mångfald. Traditionell kunskap, dvs. praktisk erfarenhetsbaserad kunskap som förts vidare från generation till generation, bedöms vara en viktig förutsättning för att bevara och hållbart nyttja biologisk mångfald samt uppnå ett framtida hållbart samhälle. För att underlätta för staterna, som har skrivit under konventionen, att genomföra dessa åtaganden nationellt har man man gemensamt utarbetat arbetsprogram och handlingsplaner för att underlätta och påskynda den nationella processen. Detta är översättningar av sådana sekundära dokument inom Konventionen.

Published in

CBM:s skriftserie
2014, number: 84
ISBN: 978-91-89232-95-2
Publisher: Naptek, Centrum för biologisk mångfald

Editors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Swedish Biodiversity Centre

UKÄ Subject classification

Other Humanities not elsewhere specified
Other Social Sciences not elsewhere specified
Other Biological Topics

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/65336