Skip to main content
Factsheet, 2015

Motionsspår i Skåne och Sörmland

Bengtsson, Jens;

Abstract

I takt med att intresset för motion och inte minst löpning ökar i samhället, ställs allt högre krav på att kommunerna ska tillhandahålla vardagsmiljöer som gynnar ett aktivt uteliv. En möjlighet till ett aktivt uteliv finns i de motionscentraler som många kommuner anlade under 1960 till 1980-talen. Syftet med rapporten är att undersöka hur arvet från dessa anläggningar förvaltas idag samt hur kommunerna arbetar strategiskt med frågor kring motionsspår. Rapporten bygger dels på en dokumentstudie av informationsmaterial och policydokument på kommunernas hemsidor, dels på telefonintervjuer med tjänstemän i samtliga kommuner i Skåne län och Sörmlands län.

Keywords

motionsspår; Skåne; Sörmland

Published in

LTV-fakultetens faktablad

2015, number: 2015:6
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Bengtsson, Jens
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Landscape Architecture, Planning and Management

UKÄ Subject classification

Social Sciences Interdisciplinary

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/65376