Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report chapter, 2014

Flytgödsel till vall på hösten - fördelar och risker

Palmborg, Cecilia; Rodhe, Lena; Delin, Sofia

Abstract

Vi har studerat höstspridning av nötflytgödsel till gräsvallar i Umeå i Västerbotten och till gräsvallar och blandvallar i Skara i Västergötland. Spridning vid två tillfällen på hösten jämfördes med vårspridning. I Skara var det inga skillnader i skörd och kvalitet mellan olika spridningstidpunkter. I Umeå var skördeökningarna små både efter vårspridning och höstspridning. Alla spridningstillfällen gav ökad skörd, men bara vårspridning gav ökad kvävehalt i gräset. Detta kunde förklaras av en hög ammoniakavgång vid uppehållsväder. Vid kraftigt regn kan kvävet istället ha försvunnit med ytavrinning. I Skara uppmättes förhöjda halter av mineralkväve i alven efter både tidig och sen höstspridning. Detta avspeglades i förhöjd kväveutlakning efter höstspridning. I Umeå var det bara måttligt förhöjda halter av ammonium och nitrat i jorden. En studie av upptag av 15N- inmärkt ammoniumkväve från stallgödseln i Umeå visade att växterna tog upp lika stor andel av kvävet på hösten som på våren, men på hösten lagrades det mesta i rötterna. Våren därpå användes det kvävet till tillväxt av gräsbiomassa. Fördelar med höstspridning är att marken ofta är torrare än på våren och har bättre bärighet. Man kan också sprida under en längre tid och har därmed större chans att välja en lämplig tidpunkt då ammoniakavdunstningen är liten. Det finns dock en förhöjd risk för både ytavrinning och utlakning av nitrat på hösten, både vid tidig och sen höstspridning.

Keywords

nötflytgödsel, vall

Published in

Report from the Department of Crop Production Ecology (VPE)
2014, number: 18, pages: 19-22
ISBN: 978-91-576-9200-9
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för växtproduktionsekologi

      SLU Authors

    • Palmborg, Cecilia

      • Department of Agricultural Research for Northern Sweden, Swedish University of Agricultural Sciences