Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2015Open access

ZSC - zoned selective coppice, en skötselmodell för skogsbryn i infrastrukturmiljöer

Wiström, Björn; Busse Nielsen, Anders; Klobucar, Blaz; Klepec, Urska

Abstract

Utdragna trappstegsformade skogsbryn dominerade av buskar och småträd som succesivt ökar i höjd mot skogen anses ofta som lämpliga i infrastrukturmiljöer och urbana landskap. Utdragna skogsbryn bidrar med hög biodiversitet, filtrering, avskärmning och estetiska värden med extra plats för blomning, bärsättning och höstfärger samtidigt som de håller högväxta träd på behörigt avstånd från järnvägsspår, kontaktledningar och hus. Denna rapport presenterar Zoned Selective Coppice (ZSC) som är en ny skötselmodell för att upprätthålla och utveckla utdragna skogsbryn. I rapporten utvärderas ZSC´s initiala effekt och tillämpning i en pilotstudie. ZSC baseras på maxhöjder för de individer som ska tas ned. Dessa maxhöjder minskar stegvis från brynets inre, via dess mellersta delar till dess yttre zon, vilket skapar en gradient i höjder men också i röjningsstyrka genom brynet som över tid bör bidra till mer artrika och utdragna skogsbryn. De initiala resultaten från simulering och implementering av ZSC i Alnarps Landskapslaboratorium visar att ZSC kunde vända trenden bort från tvära brynprofiler och lösa upp planteringsutförandets radkaraktär utan att skapa starka grupperingar. Överlag visade sig ZSC även lovande för att kunna vända den minskning i artdiversitet som skett i brynen under de senaste 20 åren sedan dess plantering. Det långsiktiga försöket som initierades med studien möjliggör även värdefull utvärdering av ZSC över tid.

Keywords

skogsbryn; skötsel; infrastruktur

Published in


Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet