Skip to main content
Report, 2015

BATAG – en skötselmodell för skogsbryn i infrastrukturmiljöer

Wiström, Björn; Busse Nielsen, Anders

Abstract

Utvidgade skötselgator som skapas vid trädsäkring av järnvägar kan röjas selektivt för att utveckla trädsäkra skogsbryn som även kan bidra till naturvården och landskapsbilden. För detta krävs robusta skötselmodeller för skogsbryn anpassade till infrastrukturmiljöer. Baserat på inventering och analys av 78 lokaler stratifierat slumpade längs med hela södra stambanan mellan Malmö och Stockholm, redovisar denna rapport en överblick över artsammansättningen och dess grupperingar längs sträckan. Utifrån detta konceptualiseras och diskuteras BATAG (Röjning av endast Björk, Asp, Tall, Al och Gran) som en skötselmodell för skogsbryn i infrastrukturmiljöer, som inte kräver en stor artkunskap av utföraren men samtidigt gynnar en stor mängd av olika småträd och buskar.

Keywords

skogsbryn; skötsel; infrastruktur

Published in


Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Busse Nielsen, Anders
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Landscape Architecture, Planning and Management

UKÄ Subject classification

Landscape Architecture
Ecology
Forest Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/65749