Skip to main content
Report, 2014

Konsumtion av skogens ekosystemtjänster

Ljung, Per; Sandström, Camilla; Ericsson, Göran; Kvastegård, Emma

Abstract

Syftet med den här rapporten är främst att redogöra för hur konsumenter får tillgång till viltkött samt klarlägga omfattningen av viltköttskonsumtion i Sverige. Under perioden 14 mars – 21 juni skickades undersökningsformulären ut till 1 067 personer i hela landet i åldern 16-65 år. Formulären skickades också till 150 personer i 111 kommuner, totalt 16 587 personer i åldern 16-65 år i åtta län: Västerbotten, Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Norrbotten, Västernorrland, Stockholm och Värmland. I formuläret ställdes frågor bland annat om konsumtion av vilt, bär och svamp. På länsnivå var svarsfrekvensen från 35 % i Stockholm till 51 % i Jämtland. Bakom undersökningen står forskare från Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet och institutionen för vilt, fisk och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet och har finansierats av Formas och FOMA Vilt. 
Här följer de viktigaste resultaten från undersökningen i punktform: 
  • Viltkött står på menyn för 22 % av svenskarna varje månad. Konsumtionen följer en nordsydlig gradient: i exempelvis Jämtlands län och Norrbottens län anger 62 respektive 57 % att de äter viltkött minst varje månad, medan motsvarande siffra för Stockholms län är 16 %. 
  • Vi äter oftast viltkött från älg, följt av kött från rådjur och vildsvin: 59 % av svenskarna konsumerar älgkött, 40 % rådjurskött och 33 % vildsvinskött årligen. 
  • Älgköttet får eller köper vi primärt av vänner (36 %) eller familjemedlemmar (31 %) som jagar, eller köpt det i affär eller gårdsbutik (29 %). I alla undersökta län är vänner och familjemedlemmar de vanligaste källorna, utom i Stockholm där 37 % har fått tag i älgkött från affär eller gårdsbutik. Störst andel av svenskarna som konsumerat rådjurskött har fått tag i köttet från familjemedlemmar (30 %) eller vänner (27 %) som jagar, eller köpt det på restaurang (30 %). Av de svenskar som ätit vildsvinskött har de flesta fått tag i köttet från vänner som jagar (32 %), ätit det på restaurang (29 %) eller köpt köttet i affär eller gårdsbutik (26 %). 
  • Knappt hälften (46 %) av svenskarna anser att det är viktigt att kunna äta viltkött och 50 % anser det viktigt att kunna köpa viltkött i affär eller gårdsbutik. En lägre andel svenskar anser det viktigt att kunna köpa viltkött på restaurang (43 %) eller direkt från jägare (35 %). Det finns ett tydligt nord-sydligt mönster där betydelsen av att kunna äta viltkött är störst i de nordligaste länen – i Jämtlands län anser 77 % det viktigt, i Stockholm 40 %. 
  • Konsumtion av egenplockade bär och svamp är vanligt. I Sverige anger 35 % att de äter egenplockade bär minst varje månad och 29 % egenplockad svamp. 
  • Sammanfattningsvis finns det en tydlig nord-syd gradient där ekosystemtjänsten viltkött konsumeras i högre utsträckning och anses mer betydelsefullt i de nordligaste länen.

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö)
2014, number: 2014:2
Publisher: Institutionen för vilt, fisk och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Ljung, Per
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Sandström, Camilla
Umeå University
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Kvastegård, Emma
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies

UKÄ Subject classification

Ecology
Forest Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/65775