Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2015Open access

Växtskydd i ekologisk hallonodling under förlängd säsong

Svensson, Birgitta

Abstract

Sommar- och hösthallon har odlats ekologiskt i tunnlar på Rånnaförsöksstation och behandlats mot hallongallkvalster, Phyllocoptes gracilis och mindre hallonbladlus, Aphis idaei, under 2012, 2013 och 2014. En förstudie utförd hösten 2011 med behandling av hallongallkvalster i sommarhallon, visade minskat antal kvalster i vinterknoppar efter behandling med bl.a. rapsolja och såpa i hög koncentration. Under försöksåren har obehandlade led av sommarhallon haft kraftiga angrepp av hallongallkvalster medan behandlade led (rapsolja, Frukträdseffekt, och såpa, Zence) sett relativt friska ut. Effekten av behandlingarna mot hallongallkvalster under växtsäsongen och hösten 2012 och 2013 avlästes som antal kvalster i vinterknoppar på skotten samt i avkastning av bär (2012-2014). Det var endast i obehandlade led som övervintrande kvalster återfanns. Sorten Glen Ample, har varit mest angripen men har ändå gett den högsta avkastningen av klass 1-bär i behandlade led. Hallonänger, Byturus tomentosus har förekommit i enstaka exemplar i försöksodlingen och i utsatta fällor under 2012-2014. I hösthallon har det förekommit naturliga angrepp av mindre hallonbladlus under plantutveckling i maj-juni men populationerna har minskat väsentligt under juli för att sedan vara relativt låg under skördeperioden i augusti-september. Våren 2014 utelämnades behandling med pyretrum (Raptol) i maj för att gynna förekomst av bladlöss men trots det blev det inget större angrepp under säsongen 2014. Resultaten för hösthallon visar därför inga skillnader mellan obehandlad kontroll och behandlingar med såpa (Zence) och maltodextrin (Eradicoat). Resultaten visar att hallongallkvalster kan kontrolleras tillfredsställande i ekologisk odling av hallon, med hjälp av upprepadebehandlingar med två-procentig olja/såpa-blandning under sommaren kompletterat med höstbehandlingar med högre koncentration. Tidig behandling med pyretrum vid knoppsprickning på övervintrade skott ger god kontroll av mindre hallonbladlus. Biologisk kontroll med hjälp av nyttodjur har goda utvecklingsmöjligheter i ekologisk hallonodling i tunnel. Rovkvalster, Phytoseiulus persimilis har med framgång kontrollerat växthusspinnkvalster i försöksodlingen.

Keywords

hallon; hallongallkvalster; hallonbladlus; växtskydd

Published in

ISBN: 978-91-87117-97-8
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

    UKÄ Subject classification

    Horticulture

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/65855